Dyrektor SPZOZ ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach, zwany dalej Udzielającym zamówienia,

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  w okresie od 1.08.2018 r. do 31.07.2021 r .


1.  przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w następujących rodzajach:

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy  ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej  w oddziałach tj.

a)    Oddział Neonatologiczny, 

b)   Oddział Chorób Zakaźnych,

2)  świadczenia zdrowotne w Hospicjum Stacjonarnym/Domowym przy  ul. Bema 22 w Siedlcach,

3) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie: neonatologia,

4) świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,

2. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej  w następującym rodzaju: świadczenia pielęgniarskie w Oddziale Kardiologicznym w tym w Pracowni Elektrofizjologii i Gabinetach Badań Diagnostycznych Szpitala SPZOZ w Siedlcach.

 

Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach - najpóźniej do dnia 24.07.2018r. do godz. 1300 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….…....................................................................................................................”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. 

W dniu 24.07.2018r. o godzinie 1310 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.07.2018r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.    

 

  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo powierzenia posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności Przyjmującym Zamówienie, za ich zgodą, realizację dodatkowych świadczeń  na warunkach finansowych określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, np. kierowanie oddziałem, które nie stanowią przedmiotu zamówienia.

                

Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 728-319-823

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Maksymalne stawki swiadczen

Do pobrania: