Dyrektor SPZOZ ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

I.     Wymagania niezbędne: zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że preferowane będzie wykształcenie wyższe ekonomiczne (studia magisterskie).

II.   Wymagania dodatkowe: 

1)   5 lat pracy w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika,

2)   wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej, 

3)   biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, 

4)   znajomość ustawy o działalności podmiotów leczniczych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5)   umiejętności sporządzania prognoz ekonomicznych i projektów wewnętrznych aktów normatywnych, 

6)   komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy,

7)   umiejętność zarządzania pracą zespołu. 

III.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1)   List motywacyjny,

2)   CV wraz z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem o następującej treści:

,,Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko: główny księgowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

3)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, 

4)   oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

5)   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

6)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe,

7)   referencje/opinie.

IV.  Informacje dodatkowe: wymiar czasu pracy - pełny etat .

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego" należy składać w terminie do dnia: 10.07.2018r. w Sekretariacie lub na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Informacji o terminie i miejscu rozpatrzenia złożonych ofert udziela Kierownik Działu Kadr i Płac tel. 25/644-32-89. 
Ogłoszenie wyniku rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania: