Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach zwany dalej ,,Udzielającym zamówienia”

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2021r. świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w następujących rodzajach:

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach tj.:

a)  Oddział Chorób Wewnętrznych,

b)  Oddział Psychiatryczny;

2) badania diagnostyczne obrazowe w zakresie:

ultrasonografia narządu ruchu (kolan);

3) świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.:

a) świadczenia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,

b) świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

 

Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach - najpóźniej do dnia 26.06.2018r. do godz. 1300 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….….................................................”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. 

W dniu 26.06.2018r. o godzinie 1310 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.06.2018r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.                      

 Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 728-319-823

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Załącznik:

Maksymalne stawki świadczeń 15.06.2018