Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakres leczenia:Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, poprzez leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Pacjenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę. Zapewniamy codzienną rehabilitację w zależności od schorzeń i potrzeb pacjentów realizowaną przez wykwalifikowany personel medyczny. Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Telefony:25 6327462 • Gabinet lekarski - tel. 25 6327462 • Punkt pielęgniarski - tel. 25 6327462
Kierownicy:

Kierownik - mgr Marzena Kłopotowska, tel. 25 6327462

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Dorota Sopulska-Kowalska, tel. 25 6327462  

Lokalizacja:parter / I piętro
Opis:

dokumenty do pobrania

Hospicjum Stacjonarne

Zakres leczenia:Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę, jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i innych objawów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad umierającym. W skład takiego zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog. Żeby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
Telefony:tel. 25 632 74 63 • Punkt pielęgniarski: tel. 25 632 74 63
Kierownicy:

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Beata Plińska, tel. tel. 25 632 74 63

Lokalizacja:I piętro
Opis:

Leczenie pacjentów w hospicjum jest kontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Tryb zgłaszania pacjentów:

 - osobiste
- telefoniczne  
- przez osoby trzecie

 W celu kwalifikacji pacjenta niezbędne jest przy zgłoszeniu okazanie aktualnej dokumentacji medycznej, określającej rodzaj i zaawansowanie występujących u pacjenta schorzeń oraz stosowanego leczenia. Ostateczną decyzję o kwalifikacji do leczenia w hospicjum stacjonarnym podejmuje lekarz hospicjum.

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu:

  •  skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk „ skierowanie do szpitala" oddział: „hospicjum stacjonarne”), rozpoznanie: zgodnie z wykazem (załącznik Nr 1 , do rozporządzenia  MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r.Nr 139, poz.1138) 
  • dowód osobisty,
  • dokumentacja medyczna
  • informacja o aktualnie stosowanym leczeniu
  • dane adresowe lekarza POZ i pielęgniarki POZ, do których pacjent jest zadeklarowany.
  • Przy przyjęciu pacjent lub jego przedstawiciel prawny podpisuje zgodę na leczenie oraz wskazuje osobę lub osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia.

Warunki objęcia opieką Hospicjum domowego :

1.    Zakończenie leczenia przyczynowego
2.    Adres zamieszkania lub pobytu pacjenta w mieście Siedlce lub w promieniu 30 km od granic miasta
3.    Zgoda pacjenta na objęcie opieką Hospicyjną


Dokumenty niezbędne do objęcia opieką Hospicjum domowego :

1.  Skierowanie do Hospicjum Domowego wystawione przez szpital lub lekarza pierwszego kontaktu
2.  Dokumentacja medyczna chorego
3.  Dowód osobisty pacjenta + kserokopia

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, iż osoby pragnące wesprzeć finansowo Opiekę Długoterminową znajdujące się w Szpitalu przy ul. Bema 22, mogą dokonać płatności na konto bankowe w PKO BP nr 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664. W treści wpłaty prosimy o umieszczenie zapisu „darowizna dla Hospicjum”.

Hospicjum Domowe

Zakres leczenia:Podstawową działalnością jest pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad chorym w jego własnym domu. Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną/ opiekunem. W trakcie sprawowania opieki, podczas wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Żeby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest skierowanie lekarza
Telefony:25 632 74 63
Lokalizacja:II piętro