Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego dotyczacego projektu : \\

Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego

 

 

UMOWA PARTNERSKA

w sprawie współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu 
pn.
"eZdrowie-SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II
„Wzrost e -potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
 

zawarta  w Siedlcach,  dnia   16 października 2015 roku

 

pomiędzy:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29,  08-110 Siedlce, NIP 821-20-56-050, REGON 000310309, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001957

 

zwanym dalej Liderem reprezentowanym przez:

Mirosława Leśkowicza - Dyrektora,

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" ul. Pl. Zwycięstwa 18, 08-140 Mordy, NIP 8211013647, REGON 710367751

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez: Grażynę Drabarek - Kierownika

 

3.  Przychodnia Rodzinna w Wiśniewie Grabek i Grabek s.c. ul. Sanitariuszek 1, 08-112 Wiśniew, NIP   8212638119, REGON 146528251

zwanym dalej Partnerem,

             reprezentowanym przez:  Zbigniewa Grabek - Pełnomocnika Właścicieli Spółki

 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RADMED” w Radzikowie Wielkim,  ul. Składowa 1, 08-140 Mordy, NIP 8211459610, REGON 711637804

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez: Adama Końcę - Kierownika

Do pobrania: