OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Jana Kilińskiego 29 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowiska:

 

1)   Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Chorób Wewnętrznych

2)   Pielęgniarka Oddziałowa w Bloku Operacyjnym

 

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896).
  2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zostaną udostępnione na miejscu w Dziale Kadr i Płac.
  3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach, opisanych  w sposób następujący: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………….. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Siedlcach. Koperta ta powinna zawierać również imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego kandydata.
  4. Składana oferta, pod rygorem nieważności powinna zawierać dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz.182 z późn. zm.).
  5. Oferta powinna wpłynąć do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, przy ul. Kilińskiego 29 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Siedlcach tj. nie później niż do dnia 14 września 2017 r. do godz.14.00. Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej:  4.09.2017 r.
  6. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29,  nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego Kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.