Ogłoszenie o naborze partnerów do wniosku unijnego \\

						Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
 
									ogłasza nabór
 
 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. "eZdrowie-SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e -potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.
 
Pełny opis wniosku wraz ze specyfikacją techniczną jest dostępny do wglądu w siedzibie zamawiającego. Zakres oraz forma partnerstwa zostaną ustalone indywidualnie z oferentami.
 
 

Wymagania w stosunku do partnera:

  1. Posiadanie statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  2. Siedziba  podmiotu znajduje się  na terenie województwa mazowieckiego,
  3. Podmiot powinien posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przy wyborze partnera oceniana będzie:

  1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 
 
 
Do dnia 15.10.2015r należy złożyć oświadczenie o chęci współpracy w ramach projektu.
Oświadczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego.

Do oświadczenia należy dołączyć:

  1. Nazwa i adres podmiotu
  2. Dane adresowe oraz kontaktowe
  3. Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej
  4. Numer REGON
  5. Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Do pobrania: