Ogłoszenie o naborze partnerów w celu współpracy, "utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ogłasza nabór

 

 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.

 

"Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

w ramach osi priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 

 

Pełny opis wniosku wraz ze specyfikacją techniczną jest dostępny do wglądu w siedzibie zamawiającego. Zakres oraz forma partnerstwa zostaną ustalone indywidualnie z oferentami.

 

 Wymagania w stosunku do partnera:

Posiadanie statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Siedziba  podmiotu znajduje się  na terenie województwa mazowieckiego,

Podmiot powinien posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie:

Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

 

Do dnia 3.03.2017r należy złożyć oświadczenie o chęci współpracy w ramach projektu.

 

Oświadczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego.

 

Do oświadczenia należy dołączyć:

1)    Nazwa i adres podmiotu

2)    Dane adresowe oraz kontaktowe

3)    Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

4)    Numer REGON

5)    Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Do pobrania: