Profilaktyka Gruźlicy w POZ

 • O CHOROBIE

 

       Spośród chorób, przeciw którym prowadzi się w Polsce obowiązkowe szczepienia, gruźlica jest tą chorobą, w której skuteczność szczepień jako metody ochrony zdrowia populacji jest zdecydowanie najniższa. Pomijając kontrowersje wokół skuteczności samej szczepionki, wczesne wykrywanie zachorowań na gruźlicę oraz wczesne leczenie chorych jest od szczepień BCG znacznie bardziej efektywną metodą ograniczania szerzenia się zakażeń. Jest też to zapewne jedną z przyczyn, że mimo obowiązkowych szczepień prowadzonych od lat 50-tych i wysokiego ich wykonawstwa, sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce wprawdzie systematycznie poprawia się, ale dość wolno.
       W stosunku do przeciętnej zapadalności w krajach UE częstość zachorowań na gruźlicę jest w Polsce w ostatnich latach wyższa o około 40% (w 2006 r.: Polska 22,5 na 100 000; UE 16,6), przy czym, zważywszy na wyraźne osłabienie trendu spadkowego liczby zachorowań w Polsce po 2001 r., a nawet niewielki wzrost tej liczby w 2007 r. (o 0,6% w porównaniu do 2006r.), dystans dzielący zapadalność w Polsce i przeciętną w UE od 6 lat nie ulega istotnej zmianie.
       Problemem jest też utrzymywanie się dużego zróżnicowania zapadalności na gruźlicę na obszarze poszczególnych województw (w 2007r.: od 11,5 na 100 000 w woj. lubuskim do 35,4 w lubelskim) i brak oznak bardziej zdecydowanej poprawy sytuacji epidemiologicznej na terenie niektórych województw w ostatnich latach (na przykład w woj. lubelskim. W województwie mazowieckim zapadalność (liczba nowo zarejestrowanych przypadków choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji) w latach 1999 - 2007 zmniejszyła się z ponad 40,0 do poniżej 25,0.
       Ponieważ tempo spadku zapadalności mężczyzn i zapadalności kobiet w Polsce jest w ostatniej dekadzie porównywalne, mężczyźni nadal zapadają na gruźlicę dwukrotnie częściej niż kobiety (zapadalność w 2007 r. odpowiednio: 31,5 i 14,5). Utrzymuje się też nieco wyższa zapadalność na gruźlicę mieszkańców wsi niż miast (w 2007 r. odpowiednio: 24,2 i 21,7).

 • REALIZACJA PROFILAKTYKI GRUŹLICY W POZ

 

      W ramach profilaktyki gruźlicy przeprowadzane są następujące procedury medyczne w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

 1. zebranie przez pielęgniarkę POZ wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
 2. przeprowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta,
 3. w przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę POZ pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Siedlcach, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie pacjentowi trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 • DO KOGO JEST SKIEROWANA JEST PROFILAKTYKA GRUŹLICY W POZ?

   

Profilaktyką gruźlicy w POZ objęte są osoby dorosłe, które:

 1. Dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Siedlcach,nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:
  1. osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
  2. osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
   1. długotrwałe bezrobocie,
   2. niepełnosprawność,
   3. długotrwałą chorobę,
   4. uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
   5. bezdomność.
 2. Złożyły pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegały one badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).
 • MIEJSCA REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY W POZ

  Wszystkie poradnie ogólne SPZOZ w Siedlcach wymienione w Dziale Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakładce: