Programy UE

 

 

Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego

Wartość projektu: 12 929 296,10

Wydatki kwalifikowane : 11 569 871,80
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 80,00% co stanowi kwotę 9 255 897,44

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „ Jakość życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 06 listopada 2018roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn; „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” działania 6.1 „Jakość życia”. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz dyrektor SPZOZ w Siedlcach Mirosław Józef Leśkowicz.  

Realizacja Projektu będzie polegała na:

Utworzeniu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Nowy oddział znajdzie się na tym samym piętrze, co funkcjonujący obecnie Oddział Kardiologiczny. W jego skład wejdą: trzy sale chorych wraz z sanitariatami, sala gimnastyczna, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pokój pielęgniarek z punktem pielęgniarskim, pokój dzienny z aneksem szatniowym, pokój dla rehabilitantów. Powierzchnia użytkowa nowego oddziału będzie wynosiła ponad 250 m2. Poza tym na oddziale zamontowane zostaną nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, gazów medycznych oraz instalacja sieci komputerowej.

 

Zakupie sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział będzie dysponował 15 łóżkami w ramach rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej oraz 10 łóżkami w ramach opieki dziennej. Zakupiony zostanie także sprzęt medyczny i wyposażenie do pracowni: prób wysiłkowych, treningu ergometrycznego, psychologii klinicznej, terapii psychologicznej, sali gimnastycznej, a także do punktu pielęgniarskiego, gabinetu zabiegowego i do pozostałych sal oddziału.

 

Przebudowie bloku operacyjnego i zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

Zakres prac obejmie roboty demontażowe, budowlane oraz przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych oraz wentylacji. Zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, m.in.: stół operacyjny mechaniczno-elektryczny, aparat do znieczuleń kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, diatermia thunderbeat, lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą, tor wizyjny laparoskopowy z zestawem narzędzi laparoskopowych, pompa infuzyjna, kontenery z microstopem do narzędzi, cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi. Uzupełnieniem wyposażenia medycznego będzie sprzęt IT wspomagający pracę lekarzy.

 

Przebudowie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

Przebudowa oddziału obejmie wykonanie robót demontażowych, budowlanych oraz przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych oraz wentylacji. Nowy oddział doposażony zostanie w sprzęt: aparat RTG przewoźny, system kompresji klatki piersiowej, aparat do wentylacji nieinwazyjnej, aparat do hipotermii leczniczej, aparat do monitorowania ICP, stymulator zewnętrzny serca, łóżko dla pacjentów z nadwagą do 250 kg, podnośnik hydrauliczno-wannowy do 200 kg, łóżko intensywnej opieki medycznej, defibrylator, pompy infuzyjne i wózek do przewozu pacjentów. Poza tym materace przeciwodleżynowe, panele nadłóżkowe, monitory wielostanowiskowe – centrala, a także respirator dla dorosłych i dzieci,  monitor kardiologiczny i rzutu minutowego serca, respirator transportowy dla dorosłych i dzieci, aparat USG, zestaw do videobronchofiberoskopii, videolaryngoskop. Zakupione zostanie również wyposażenie IT wspomagający pracę lekarzy, w tym: zestaw komputerowy, drukarka, drukarka kodów kreskowych i czytnik kodów kreskowych.

 

EZDROWIE – SPZOZ W SIEDLCACH NA MIARĘ XXI WIEKU

Wartość projektu: 3 493 200,00

Wydatki kwalifikowane : 3 490 740,00
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 80,00%
co stanowi kwotę 2 792 592,00


"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „ wzrost e-potencjału na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 22 sierpnia 2016 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu " EZDROWIE – SPZOZ W SIEDLCACH NA MIARĘ XXI WIEKU działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1. „e-usługi dla Mazowsza.

Celem strategicznym realizacji projektu „eZdrowie-SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku” jest zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do usług realizowanych przez SPZOZ w Siedlcach przez wytworzenie i udostępnienie e-usług oraz wzrost dostępu do tych usług oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki:

• tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office);

• elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości (eID);

• tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką i ekonsultacjami, w tym systemów umożliwiających bezpieczną wymianę danych o pacjentach. Cel zgodny z Priorytetem II zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie istniejącego środowiska informatycznego w rozwiązania techniczne, i technologie niezbędne dla wytworzenia e-usług, budowę i nabycie niezbędnych elementów infrastruktury teleinformatycznej dla wdrożenia tych rozwiązań i technologii oraz przez wdrożenie rozwiązań zwiększających dostęp drogą elektroniczną do usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności, celem Priorytetu II jest zwiększenie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej. Najważniejszą priorytetową usługą jest e-zdrowie, którego celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. Powyższy cel strategiczny jest realizowany przez szereg celów szczegółowych, wyznaczających podstawowe kierunki rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonowania SPZOZ w Siedlcach, wśród których w szczególności cele społeczne realizują założenia i cele Priorytetu II Działania 2.1. RPO WM na lata 2014-2020. Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, która odbywać się ma poprzez”:  • rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach,  • przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację. Powyższy cel strategiczny jest realizowany przez szereg celów szczegółowych, wyznaczających podstawowe kierunki rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonowania Szpitala, wśród których w szczególności cele społeczne realizują założenia i cele Priorytetu II Działania 2.1. RPO WM. Wśród nich wymienić należy w szczególności takie cele, jak: 1. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dzięki: • zwiększeniu dostępności pacjenta do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital w ramach lecznictwa otwartego (rejestracja elektroniczna, zdalny dostęp do zlecania i wyników badań diagnostycznych itp.), • skróceniu i przyspieszeniu obsługi pacjenta, dzięki automatyzacji, udostępnieniu wyników badań diagnostycznych, • usprawnieniu i uszczelnieniu obiegu dokumentów i dokumentacji medycznej (elektroniczny obieg dokumentów). 2. Zwiększenie dostępu ludności do infrastruktury komunikacji elektronicznej. 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze województwa mazowieckiego, zarówno wśród personelu medycznego jak i wśród pacjentów nie posiadających dostępu do Internetu. 

 


 

 

 

WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOMPLEKSOWO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SYSTEMOW MEDYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

W SPZOZ W SIEDLCACH


Wartość projektu: 2 283 550,53
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 85,00%
co stanowi kw
otę 1 915 925,95


"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 27 SIERPNIA 2013 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu "WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOMPLEKSOWO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SYSTEMOW MEDYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W SPZOZ W SIEDLCACH" współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza „ Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu".

Powyższy Projekt swym zakresem obejmował zakup oraz wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego, który w sposób innowacyjny w zestawieniu z aktualnie funkcjonującymi rozwiązaniami, kompleksowo wspomaga pracę procesów medycznych oraz administracyjnych w SPZOZ w Siedlcach.

Zakres zrealizowanego Projektu obejmował:

ZAKUP LICENCJI na potrzeby modułów: Analizy i raporty, Elektroniczny Obieg Dokumentów,

E-Pacjent, Zamówienia wewnętrzne, Inwentaryzacja elektroniczna/ kody kreskowe, Zakażenia szpitalne, Rehabilitacja, Obsługa magazynku

ZAKUP USŁUGI WDROŻENIOWEJ/ OPROGRAMOWAŃ na potrzeby wdrożenia modułów; Moduł „Analizy i raporty” umożliwia prezentację danych w postaci raportów i analiz/ analizę trendów. Raporty i analizy dotyczą kosztów całkowitych, rankingu wykonanych świadczeń, zasobów ochrony zdrowia, oraz społecznej oceny systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w Zakładzie.

Moduł „Elektroniczny Obieg dokumentów” umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentami wewnątrz placówki i ich wymianę z podmiotami zewnętrznymi.

Moduł „E-Pacjent” pełnił rolę internetowego konta pacjenta. Moduł jest dedykowany pacjentowi i służy do tworzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Głównym zadaniem modułu jest dostęp do elektronicznej rejestracji pacjenta na wizytę lekarską, moduł gromadzi notatki własne pacjenta, związane ze stanem zdrowia i terapią

Moduł „Zakażenia Szpitalne” obsługuje zadania związane z kontrolą zakażeń zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W module została wdrożona funkcjonalna szpitalna polityka antybiotykowa, której celem jest poprawa, jakości i skuteczności leczenia antybiotykami, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów wieloopornych, obniżenie częstości występowania zakażeń szpitalnych, obniżenie kosztów antybiotykoterapii.

Moduł „Inwentaryzacja elektroniczna/Kody kreskowe” – umożliwia inwentaryzację środków trwałych oraz wyposażenia z wykorzystaniem kodów kreskowych

Moduł „Zamówienia Wewnętrzne” wspomaga tworzenie zamówień wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych szpitala

Moduł „Rehabilitacja” obsługuje zakład fizjoterapii (obsługA kolejek pacjentów, którzy są rejestrowani na zabiegi )

Moduł „Obsługi magazynków podręcznych” – moduł służy do zamawiania produktów z magazynu głównego, bez potrzeby przechodzenia z innej placówki i składania zamówień w magazynie głównym.

W ramach projektu zostało również zakupione oprogramowanie do zarządzania systemem informatycznym.

Dodatkowo zakup sprzętu komputerowego znacząco wpłynął na jakoś oraz szybkość działania systemów medyczno – administracyjnych.

Realizację projektu zakończono w dniu 31 sierpnia 2014

Ostatecznie po przeprowadzonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wynosi 2 283 550,53.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 915 925,95

 


 

dla rozwoju Mazowsza


PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREGO SZPITALA
W SIEDLCACH PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 15Wartość projektu: 9 803 996,46
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 65,50%
co stanowi kwotę 6 421 617,68


"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 12 listopada 2010 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu "PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREGO SZPITALA W SIEDLCACH PRZY UL.STAROWIEJSKIEJ 15" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" działania 5.2 "Rewitalizacja Miast".
Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez SPZOZ w partnerstwie z Miastem Siedlce oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacyjnym, Izbą Przyjęć, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Leczenia Uzależnień znajdą się w zmodernizowanym budynku Starego szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15. Istniejący budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe i dwie klatki schodowe. Prace obejmą między innymi roboty rozbiórkowe, wymianę i wzmocnienie konstrukcji budynku oraz naprawę elewacji. Budynek będzie również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze w części zabytkowej budynku zlokalizowano 27 - łóżkowy oddział z salami 4, 3 i 2 łóżkowymi, separatkę z węzłem sanitarnym, pomieszczenie pobytu dziennego pełniącego także funkcję jadalni, kuchnię oddziałową, łazienki, pokój socjalny z punktem obserwacyjnym, palarnię, sekretariat, gabinet oddziałowej, gabinet psychologa, salę terapii grupowej i gabinet lekarski służący także jako sala rozpraw, brudownik. Na parterze w części nowej /rozbudowa/ zlokalizowano Izbę Przyjęć.

Na I piętrze zaprojektowano 23 - łóżkowy oddział z salami 5 , 4, 3 i 2 łóżkowymi , łazienki ,pomieszczenie pobytu dziennego pełniącego także funkcję jadalni, kuchnię oddziałową, gabinety: zabiegowy, ordynatora, lekarski, psychologa, lekarza dyżurnego z łazienką, Poradnię Zdrowia Psychicznego a także magazyn lekowy , separatkę z węzłem sanitarnym i brudownik.

Na poddaszu zaprojektowano szatnię personelu medycznego z własnymi węzłami sanitarnymi oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Na II piętrze w części nowej /rozbudowa/ zlokalizowano Poradnię Leczenia Uzależnień.

Ostatecznie po przeprowadzonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wynosi 8 941 630,71. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 8 659 118,69.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 5 671 722,74


nformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu.