ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO z dnia 15.06.2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA  NR 26/2018 Z DNIA 15.06.2018r.

NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w SPZOZ w SIEDLCACH

 

Niniejszym informuję, że konkurs uzupełniający na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przez  osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  w okresie: 1.07.2018 –30.06.2021

został rozstrzygnięty.

Wykaz oferentów wybranych w poszczególnych zakresach świadczeń stanowi Załącznik do niniejszej informacji.  

Oferenci wymienieni w w/w Wykazie proszeni są o zgłoszenie się w dniau 29.06.2018r. do Działu Kadr i Płac  (pokój Nr 7) w celu zawarcia umowy na realizację świadczeń objętych konkursem na warunkach finansowych wskazanych przez oferentów za jednostkę rozliczeniową.

Dodatkowo informuje się, że konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w rodzaju świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zostaje unieważniony.

 

Załącznik:

Wykaz oferentów wybranych w postępowaniu konkursowym

w poszczególnych zakresach świadczeń z dnia 27.06.2018r.