Świadczenia Profilaktyczne u dzieki i młodzieży do 19 roku życia w POZ

 • KTO REALIZUJE ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE W POZ U DZIECI I MŁODZIEŻY ?

      Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży w podstawowej opiece zdrowotnej(POZ) realizują:

 1. lekarz POZ,
 2. pielęgniarki POZ,
 3. położna POZ,
 4. pielęgniarka szkolna.
 • ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ LEKARZA POZ

 •  

      Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują:

 1. wizyty patronażowe,
 2. badania bilansowe z uwzględnieniem wykonania w trakcie badań testów przesiewowych adekwatnych do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy,
 3. koordynację wykonania i dokonanie kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 4. informowanie opiekunów prawnych lub faktycznych o szczepieniach zalecanych,
 5. identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego pacjentów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na ich ograniczenie,
 6. prowadzenie edukacji zdrowotnej i rozpoznania środowiska pacjenta.
 • ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ

     Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują monitorowanie rozwoju zadeklarowanych do pielęgniarki POZ dzieci i młodzieży, w tym wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

 • ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ POŁOŻNĄ POZ

     Świadczenia profilaktyczne położnej POZ obejmujące opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia realizowane są w formie 4 do 6 wizyt patronażowych:

 1. nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko,
 2. w 1-6 tygodniu życia mających na celu:
  1. obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  2. ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
  3. wykonywanie pomiarów i ich ocenę, wykrywanie objawów patologicznych,
  4. ocenę relacji rodziny z noworodkiem, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych,
  5. promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców, identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie, formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.
 • ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ

Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ich ukończenia pielęgniarka szkolna wykonuje zgodnie z warunkami realizacji testów przesiewowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.