Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych Aktualne

Data:
Temat:

                                                                                                                                     Siedlce, 2017-09-11

  

 Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

„Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach  wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny”

  

I. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistyczne dotyczące przygotowania wniosku i studium wykonalności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa VI Jakość życia, działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

  

II Przygotowanie oferty

Ofertę należ złożyć w formie elektronicznej (bpachnik@spzoz-siedlce.pl)  do dnia 2017-09-19.

 

III Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

  Barbara Pachnik - e-mail bpachnik@spzoz-siedlce.pl

Do pobrania: