badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2015.

W wyniku przeprowadzonego badania ksiąg rachunkowych, biegły rewident. w szczególności sporządzić:

1. opinię zawierającą ocenę sprawozdania finansowego

2. raport uzupełniający opinię a zawierający między innymi analizę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ocenę prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych

Do oferty należy załączyć:

a) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, decyzji Krajowej Izby/Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

b) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, certyfikatu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

c) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, decyzji Krajowej Izby/Rady Biegłych Rewidentów o wpisie do rejestru biegłych rewidentów

d) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i REGON

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego: sekretariat do dnia 2015-09-23 do godz. 11:00.

Oosbą urawnioną do kontaków z Wykonawcami jest Główna Księgowa Pani Halina Radziwonka tel. 25 644 24 78, e-mail: hradziwonka@spzoz-siedlce.pl

Do pobrania: