konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz.U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na:

 

 świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

 

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 25.02.2014. do godz. 1100.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2014. o godz. 1105 w Sali konferencyjnej SP ZOZ Siedlce.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Do pobrania: