konkurs ofert na świadczenia zrowotne w zakresie przeprowadzanie badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań

histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie

całodobowego dostępu do tych badań zgodnie                                                           

z aktualnie obowiązującymi przepisami) oraz

wykonywanie badań śródoperacyjnych

 

 

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia                      19.02.2014 r. do godz. 1100.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2014 r. o godz. 1105 w Sali konferencyjnej SP ZOZ Siedlce.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

 

 

 

Do pobrania: