Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Możliwa także pomoc w pozyskaniu mieszkania.

Dodatkowych informacji udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa (nr tel. do Sekretariatu 25-632-27-97 lub 25-632-22-55).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

zatrudni fizjoterapeutę do pracy

w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i w HOSPICJUM

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik ZOL nr tel. 728-319-846 lub

pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do dnia zatrudnienia kandydata.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę lub umowy  cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823) lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

I. Wymagania niezbędne: zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że preferowane będzie wykształcenie wyższe ekonomiczne (studia magisterskie).

II. Wymagania dodatkowe: 

 1. 5 lat pracy w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika,
 2. wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
 3. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 4. znajomość ustawy o działalności podmiotów leczniczych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. umiejętności sporządzania prognoz ekonomicznych i projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
 6. komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy,
 7. umiejętność zarządzania pracą zespołu.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 1. List motywacyjny,
 2. CV wraz z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem o następującej treści:
  ,,Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko: główny księgowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 4. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 7. referencje/opinie.

IV. Informacje dodatkowe: wymiar czasu pracy – pełny etat .

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” należy składać w terminie do dnia: 10.07.2018r. w Sekretariacie lub na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Informacji o terminie i miejscu rozpatrzenia złożonych ofert udziela Kierownik Działu Kadr i Płac tel. 25/644-32-89.
Ogłoszenie wyniku rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz na tablicy ogłoszeń.

OFERTA  PRACY  DLA  LEKARZY

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni lekarzy

do pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Mile widziani lekarze w trakcie specjalizacji w w/w dziedzinie lub mającej zastosowanie w pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych

 

Dodatkowych informacji udziela:

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823.

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Chorób Wewnętrznych

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823)

lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA  PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Psychiatrycznym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823) lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach  (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PRACA DLA ANESTEZJOLOGA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni

lekarza ANESTEZJOLOGA

do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i w Bloku Operacyjnym

Szpitala Miejskiego

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823.

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W związku z uruchomieniem od dnia 1.10.2017r.

w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy i pielęgniarki do realizacji świadczeń zdrowotnych  objętych umową z NFZ  o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– w dni powszednie w godz. 1800 – 800  dnia następnego,

– w niedziele i święta w godz. 800 – 800  dnia następnego.

 

 SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej  z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

 1. Joanna Reda – Kierownik Działu Usług Medycznych,
 • w sprawie organizacji świadczeń,  nr tel. 25 632-27-97 wew.34
 1. Katarzyna Dąbal – Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
 •  w sprawie ułożenia grafiku, nr tel. 25-632-27-97 wew.52
 1. Maria Stępień – st. inspektor w Dziale Kadr i Płac
 • w sprawie zawarcia umowy, nr tel. 25 644-32-89

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 ul. Jana Kilińskiego 29  08 – 110 Siedlce

zatrudni lekarza do pracy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu na stanowisku:

kierownik GOZ.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa

nr tel. 0-728-319-823  lub 0-25-632-22-55

  
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.