Udostępnienia dokumentacji medycznej

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (odpisu, wyciągu lub kopii). W tym celu należy:

 1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w Sekcji Usług Medycznych i Statystyki, w rejestracjach Poradni/ Przychodni/Ośrodków Zdrowia oraz na stronie internetowej szpitala www.spzoz-siedlce.pl).
 2. Zwrócić się z prośbą o umożliwienie wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej trwającej hospitalizacji. Wglądu odbywa się w obecności personelu medycznego. Pacjent leczony w poradni/przychodni/ośrodku zdrowia również ma prawa wglądu do swojej dokumentacji medycznej, co odbywa się za pośrednictwem lekarza udzielającego świadczenia. W przypadku zakończonej hospitalizacji /procesu leczenia pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dokumentacja udostępniania jest w Sekcji Usług Medycznych i Statystyki.
 3. Potwierdzić swoją tożsamość np. dowodem osobistym, paszportem (udostępnianie dokumentacji medycznej następuje po sprawdzeniu zgodności danych osobowych zawartych w dokumentacji z dokumentem tożsamości).
 4. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić upoważnienie podpisane przez pacjenta (druk wniosku upoważnienia można pobrać w Sekcji Usług Medycznych i Statystyki, w rejestracjach Poradni/Przychodni/Ośrodków Zdrowia oraz na stronie internetowej szpitala www.spzoz-siedlce.pl) lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 5. Wydanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej następuje po dokonaniu zapłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej we wnioskowanej formie.

Opłaty:

 1. Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,32 zł za każdą stronę,
 2. Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 9,04 zł za każdą stronę,
 3. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,81 zł

Miejsce złożenia wniosku:

 1. Sekcja Usług Medycznych i Statystyki, ul. Starowiejska 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00,
 2. Rejestracje Poradni/Przychodni/Ośrodków Zdrowia w godzinach ich pracy
 3. Sekretariat SPZOZ w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29

Termin załatwienia sprawy:

 1. Udostępnianie kserokopii dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, data odbioru ustalana jest indywidualnie
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.