Komunikat dla uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

/04.01.2019/

          W związku ze zmianami ustawodawczymi, jakie miały miejsce w 2018 roku, dotyczącymi poszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także uprawnionych do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. przywilejów, o których mowa w art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510 ze zm.) oraz wobec zgłaszanych przez podopiecznych Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przypadków nierespektowania tych uprawnień w placówkach opieki zdrowotnej, przedstawiam poniżej informację na temat poszczególnych grup podopiecznych Urzędu – osób uprawnionych do korzystania z ww. przywilejów — oraz dokumentów potwierdzających posiadanie tych uprawnień.

1. Kombatanci

Osoby, którym został przyznany status kombatanta przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oralnie których osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 276)

2. Członkowie Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby posiadające legitymację członka Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej zawsze posiadają uprawnienia kombatanckie, a co za tym idzie mogą korzystać ze specjalnych uprawnień w zakresie dostępu; do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych analogicznie jak Kombatanci Dokumentem uprawniającym jest legitymacja, której wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość. Rzeczypospolitej Kolskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 620).

3. Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane

Dokumentami uprawniającymi są odpowiednio: książką inwalidy wojennego – wojskowego o symbolu ZUS Rw-51 i legitymacją osoby represjonowanej o symbolu ZUS Rw-52. Dokumenty te wydawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a ich wzory zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz książki inwalidy wojennego (wojskowego) (Dz.U. z 2004 roku Nr 158, poz. 1653) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej (Dz.U. z 2003 roku Nr 61, poz. 539 ze zm.). Książka inwalidy wojennego (ZUS Rw-51) potwierdza prawo do leczenia poza kolejnością, natomiast; legitymacja osoby represjonowanej (ZUS Rw-52 ) już nie Osoby represjonowane winny zatem, chcąc, skorzystać z uprawnienia do leczenia poza kolejnością, przedstawić inny dokument, np. zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich.

4. Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 690)

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymują z urzędu legitymację, potwierdzającą uzyskany przez nich status. Wzór legitymacji określony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z porodów politycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1602).

5. Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na mocy ustawy z dnia 20 lip ca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek. Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków-publicznych (Dz. U. z. 2018 r, poz. 1552) osoby te zostały od 30 października br. włączone: do grupy osób posiadających uprawnienia wskazane w art. 47c oraz art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z. wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przeżuli lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2044).

Przypominamy o respektowaniu uprawnień w/w grup świadczeniobiorców

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.