INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Informacja Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA Płatne testy na koronawirusa

Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni KOORDYNATORA organizacji i realizacji stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, m.in. w środowisku pacjenta.

Oferujemy zatrudnienie od zaraz na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym  lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

1) referent ds. organizacji świadczeń psychiatrycznych – nr tel. 786-821-681

2) Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831,

3) Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni pielęgniarki, psychologów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W szczególności mile widziane pielęgniarki posiadające ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizację z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Oferujemy zatrudnienie od dnia 1.07.2022r. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym  lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

1) referent ds. organizacji świadczeń psychiatrycznych – nr tel. 786-821-681

2) Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831,

3) Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni 

pielęgniarkę do pracy w Przychodni POZ Nr 4 przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze, z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela:

 1. Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831
 2. Przełożona Pielęgniarek AOZ – nr tel. 728-319-842
 3. Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89

Zapraszamy do współpracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni psychologów do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Oddziale Psychiatrycznym                       

w Szpitalu w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin  na podstawie umowy o pracę lub umowy  cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Usług Medycznych i Działu Kadr i Płac nr tel. 25-632-74-86/87 wewn. 734 lub 731.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ogłoszenie o konkursie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 711) ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Więcej informacji w złączniku poniżej

 

Załącznik z ogłoszeniem

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

Załącznik z ogłoszeniem

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 29 zatrudni lekarzy specjalistów tj.:

– lekarz pediatra,

– lekarz medycyny rodzinnej,

– lekarz diabetolog,

– lekarz anestezjolog

lub w trakcie specjalizacji w w/w dziedzinach medycyny.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.11.2020r.  do godz. 12.00  w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                                                                            w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Pozostałe dokumenty kandydat uzupełnia w dniu zatrudnienia zależnie od rodzaju umowy.

 

Więcej informacji o ofercie pracy uzyskać można pod numerem telefonu:

25-632-22-55   lub 25-632-27-97.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Praca dla lekarza dentysty w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 25-632-27-97 lub 25-632-22-55 (Sekretariat)

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ogłasza nabór   na stanowisko pracy:

KIEROWNIK CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

w Szpitalu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15

 

 1. Wymagania określone dla stanowiska:
 •  wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni (w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, zobowiązanie do niezwłocznego uzupełnienia kwalifikacji) i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub
 • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni (w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, zobowiązanie  do niezwłocznego uzupełnienia kwalifikacji) i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lata pracy w zawodzie,
 • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres zadań na stanowisku:
 • zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w dziale,
 • prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,
 • dbanie o właściwy nadzór sanitarny,
 • udział w pracach Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia związanych bezpośrednio z związanych z funkcjonowaniem kierowanej komórki organizacyjnej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 25.09.2020r.  do godz. 12.00 w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej    sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 728-319-831.

Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 25.09.2020r. o godz. 1310.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 1. Termin otwarcia ofert:

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni

pielęgniarkę do realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

  o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pruszynie

 SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

1) Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej nr tel. 728-319-842

2) Naczelna Pielęgniarka nr tel. 728-319-831

3) Dział Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 Oferta ważna do czasu zgłoszenia się kandydata i zawarcia umowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Jana Kilińskiego 29  08 – 110 Siedlce

zatrudni osobę na stanowisku: 

statystyk medyczny

 w Sekcji Usług Medycznych

Wymagane wykształcenie wyższe administracyjne lub o kierunku zdrowie publiczne oraz bardzo dobra znajomość pracy na komputerze.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik Działu Usług Medycznych lub

Pracownicy Działu Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 18 lutego 2020 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni osobę na stanowisku:

rejestratorka

 w poradniach specjalistycznych (Call Centre).

Wymagane wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub o kierunku zdrowie publiczne oraz bardzo dobra znajomość pracy na komputerze.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowych informacji udziela:

Przełożona Pielęgniarek AOZ lub

Pracownicy Działu Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 18 lutego 2020r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29 08 – 110 Siedlce

zatrudni pielęgniarkę posiadającą specjalizację lub kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania lub  mgr pielęgniarstwa

do pracy w gabinetach Medycyny Szkolnej w Siedlcach i okolicach.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela Przełożona Pielęgniarek Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej   nr tel. 728-319-842

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29  08 – 110 Siedlce

zatrudni fizjoterapeutę do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i w HOSPICJUM

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik ZOL nr tel. 728-319-846 lub

pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 31 stycznia 2020r. lub do dnia zatrudnienia kandydata.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni położne

do pracy w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze,

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Możliwa także pomoc w pozyskaniu mieszkania.

Dodatkowych informacji udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa (nr tel. do Sekretariatu 25-632-27-97 lub 25-632-22-55).

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę lub umowy  cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

OFERTA  PRACY  DLA  LEKARZY

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni lekarzy

do pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Mile widziani lekarze w trakcie specjalizacji w w/w dziedzinie lub mającej zastosowanie w pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych

 

Dodatkowych informacji udziela:

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823.

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Chorób Wewnętrznych

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823)

lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA  PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Psychiatrycznym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823) lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach  (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PRACA DLA ANESTEZJOLOGA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni

lekarza ANESTEZJOLOGA

do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i w Bloku Operacyjnym

Szpitala Miejskiego

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823.

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W związku z uruchomieniem od dnia 1.10.2017r.

w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy i pielęgniarki do realizacji świadczeń zdrowotnych  objętych umową z NFZ  o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00  dnia następnego,

– w niedziele i święta w godz. 800 – 800  dnia następnego.

 

 SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej  z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

 1. Joanna Reda – Kierownik Działu Usług Medycznych,
 • w sprawie organizacji świadczeń,  nr tel. 25 632-27-97 wew.34
 1. Katarzyna Dąbal – Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
 •  w sprawie ułożenia grafiku, nr tel. 25-632-27-97 wew.52
 1. Maria Stępień – st. inspektor w Dziale Kadr i Płac
 • w sprawie zawarcia umowy, nr tel. 25 644-32-89

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.