Oferty pracy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Więcej informacji w złączniku poniżej

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Więcej informacji w złączniku poniżej

 

Ogłoszenie

OFERTA   PRACY dla pielęgniarki

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni pielęgniarkę do realizacji

świadczeń pielęgniarskich  w środowisku nauczania i wychowania.

 Miejscem realizacji świadczeń będą

Gabinety Medycyny Szkolnej w Siedlcach.

  

SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

1) Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej nr tel. 728-319-842

2) Dział Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89

 Oferta ważna do czasu zgłoszenia się kandydata i zawarcia umowy.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zatrudni dwóch lekarzy specjalistów chorób zakaźnych do pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Rozpatrzymy również oferty lekarzy będących w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych lub wyrażających chęć rozpoczęcia tej specjalizacji.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy.

Ponadto dla lekarza specjalisty chorób zakaźnych oferujemy mieszkanie.

Dodatkowych informacji udziela:

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Nr tel. 25-632 22-55 lub 511-903-684

lub Dział Kadr i Płac nr tel 25-644-32-89.

 

Oferty pracy prosimy składać w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kilińskiego 29   08-110 Siedlce

lub na adres e-mail spzoz@spzoz-siedlce.pl

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kilińskiego 29, 08–110 Siedlce

zatrudni lekarzy do udzielania świadczeń z zakresu:

1) medycyny rodzinnej w Przychodniach POZ 

2) ginekologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

3) ortopedii i traumatologii w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

4) chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgii Ogólnej

5) endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej

6) neurologii w Poradni Neurologicznej

7) laryngologii w Poradni Otolaryngologicznej

8) gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej

9) proktologii  w Poradni Proktologicznej

10) medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy

11) anestezjologii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12) neonatologii – dyżury lekarskie w Oddziale Neonatologicznym

 

SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem

atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr i Płac

nr tel. 025 -644-32-89 

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedlcach zatrudni psychologów do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W szczególności mile widziane są osoby posiadające uprawnienia psychoterapeuty lub w trakcie ich zdobywania.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowych informacji udziela:

z-ca dyrektora ds. lecznictwa nr tel. do sekretariatu 25-632-22-55

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zatrudni:

–  lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach,

– lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, lekarzy pediatrów do pracy w Przychodniach POZ SPZOZ w Siedlcach.

 

Rozpatrzymy również oferty lekarzy będących w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pediatrii lub wyrażających chęć rozpoczęcia tych specjalizacji.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy.
Dodatkowych informacji udziela: Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Nr tel. 25-632 22-55 lub 511-903-684

Oferty pracy prosimy składać w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kilińskiego 29   08-110 Siedlce
lub na adres e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zatrudni osobę na stanowisku:

inspektor ochrony radiologicznej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Szczegółowy zakres zadań i uprawnień inspektora określają przepisy prawne, a w szczególności Ustawa prawo atomowe (Dz.U.2021.1941 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz.U.2021.1908).

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik Zespołu Elektroradiologów nr tel. 25-632-20-61/9 wewn. 266 lub

Pracownicy Działu Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89

Adres email: sekretariat@spzoz-siedlce.pl.

Oferta ważna do dnia 31 sierpnia 2023r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni lekarza do pracy w Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55 email: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Oferta ważna do dnia 31 sierpnia 2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni lekarza anestezjologa do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i/lub w Bloku Operacyjnym w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55 email: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Oferta ważna do dnia 31 sierpnia 2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Jana Kilińskiego 29   08 – 110 Siedlce

zatrudni położne do pracy w Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 i/lub przy ul. Mazurskiej 1.

Dodatkowe wymagania:

certyfikat uprawniający do pobierania materiału do badań profilaktycznych z zakresu ginekologii i położnictwa.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze.

Dodatkowych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka  – nr tel. 728-319-831.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   ul. Jana Kilińskiego 29  08 – 110 Siedlce

zatrudni lekarza

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

do udzielania świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Anestozjologii i Intensywnej Terapii i/lub w Bloku Operacyjnym

Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach

 

Możliwe jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Ordynator OAiIT nr tel. 25-632-74-86/7 wewn. 276

z-ca dyr. ds. lecznictwa SPZOZ w Siedlcach nr tel. 25-632-22-55

 

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wymagania kwalifikacyjne wg Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii,
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
3) lekarz posiadający specjalizację IO w dziedzinie chorób wewnętrznych
4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29, 08–110 Siedlce

zatrudni psychologów do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W szczególności mile widziane osoby posiadające uprawnienia psychoterapeuty lub w trakcie ich zdobywania.

Oferujemy zatrudnienie od dnia 1.06.2023r. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowych informacji udziela:

z-ca dyrektora ds. lecznictwa nr tel. 25-632-22-55

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

OFERTA   PRACY

dla pielęgniarek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni pielęgniarki do realizacji świadczeń zdrowotnych w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego

 Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,

które obejmują realizację świadczeń w następujących komórkach organizacyjnych:

1)    Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego – świadczenia szpitalne,  w skład którego wchodzą:

a) Oddział Psychiatryczny,

b) Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego,

2)    Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego – świadczenia ambulatoryjne, w skład którego wchodzą:

a) Poradnia Zdrowia Psychicznego ,

b) Pododdział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

c) Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego),

d) Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny.

 

SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.12.2022r. w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Mile widziane osoby posiadające ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Pozostałe dokumenty kandydat uzupełnia w dniu zatrudnienia zależnie od rodzaju umowy.

 Więcej informacji o ofercie pracy uzyskać można pod numerem telefonu:

786-319-831 lub 786-821-681.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zatrudni asystenta zdrowienia do pracy w tworzonym Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Asystent zdrowienia to nowy zawód związany z opieką psychiatryczną. Może nim zostać osoba, która sama doświadczyła kryzysu psychicznego i ukończyła specjalistyczne szkolenie.

Jakie wymagania musi spełniać asystent zdrowienia?

 • ukończyć półroczny specjalistyczny kurs
 • odbyć kilkumiesięczne staże w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, środowiskowych domach samopomocy, zespołach leczenia środowiskowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach)
 • mieć umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia.

 

Jakie zadania należą do asystenta zdrowienia?

 • uczestniczenie w spotkaniach z lekarzami
 • wykonywanie zadań zleconych do realizacji przez lekarzy
 • uczestniczenie w zajęciach grupowych w charakterze obserwatora lub osoby współpracującej (np. psychoedukacja)
 • współprowadzenie zajęć warsztatowych i edukacyjnych
 • towarzyszenie pacjentom w wyjściach indywidualnych lub grupowych
 • przeprowadzanie indywidualnych rozmów z pacjentami
 • motywowanie pacjentów do aktywności
 • dzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do postępów w zdrowieniu poszczególnych pacjentów z terapeutami i personelem placówki
 • uczestniczenie w zebraniach społeczności.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.12.2022r. w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Pozostałe dokumenty kandydat uzupełnia w dniu zatrudnienia zależnie od rodzaju umowy.

 

Więcej informacji o ofercie pracy uzyskać można pod numerem telefonu:

786-821-681 lub 25-644-32-89.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  zatrudni lekarzy psychiatrów, psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych oraz pracowników socjalnych do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Oferujemy zatrudnienie od dnia 1.01.2023r. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno– prawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

1) Naczelna Pielęgniarka – nr tel.728-319-831,

2) Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oferuje zatrudnienie od dnia 1.01.2023r.

na stanowisku: terapeuta środowiskowy w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.


Wymagane wykształcenie na poziomie średnim lub wyższym w kierunku Terapeuta Środowiskowy (dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuty Środowiskowego).

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Psychiatryczny stacjonarny i/lub dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Siedlcach, Zespół Leczenia Środowiskowego. Komórki działające w ramach Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25 644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oferuje zatrudnienie od dnia 1.01.2023r.

na stanowisku: psychoterapeuta w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.


Wymagane wykształcenie wyższe w kierunku Psychoterapeuta (dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Psychoterapeuty).

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Psychiatryczny stacjonarny i/lub dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Siedlcach, Zespół Leczenia Środowiskowego. Komórki działające w ramach Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25 644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oferuje zatrudnienie od dnia 1.01.2023r.

na stanowisku: psycholog kliniczny w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.


Wymagane wykształcenie wyższe w kierunku Psycholog kliniczny (dyplom potwierdzający tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna).

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Psychiatryczny stacjonarny i/lub dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Siedlcach, Zespół Leczenia Środowiskowego. Komórki działające w ramach Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25 644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni KOORDYNATORA organizacji i realizacji stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, m.in. w środowisku pacjenta.

Oferujemy zatrudnienie od zaraz na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym  lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

1) referent ds. organizacji świadczeń psychiatrycznych – nr tel. 786-821-681

2) Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831,

3) Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni pielęgniarki, psychologów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W szczególności mile widziane pielęgniarki posiadające ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizację z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Oferujemy zatrudnienie od dnia 1.07.2022r. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym  lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

1) referent ds. organizacji świadczeń psychiatrycznych – nr tel. 786-821-681

2) Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831,

3) Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni 

pielęgniarkę do pracy w Przychodni POZ Nr 4 przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze, z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela:

 1. Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831
 2. Przełożona Pielęgniarek AOZ – nr tel. 728-319-842
 3. Dział Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89

Zapraszamy do współpracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni psychologów do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Oddziale Psychiatrycznym                       

w Szpitalu w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin  na podstawie umowy o pracę lub umowy  cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Usług Medycznych i Działu Kadr i Płac nr tel. 25-632-74-86/87 wewn. 734 lub 731.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ogłoszenie o konkursie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 711) ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Więcej informacji w złączniku poniżej

 

Załącznik z ogłoszeniem

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

Załącznik z ogłoszeniem

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 29 zatrudni lekarzy specjalistów tj.:

– lekarz pediatra,

– lekarz medycyny rodzinnej,

– lekarz diabetolog,

– lekarz anestezjolog

lub w trakcie specjalizacji w w/w dziedzinach medycyny.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.11.2020r.  do godz. 12.00  w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                                                                            w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Pozostałe dokumenty kandydat uzupełnia w dniu zatrudnienia zależnie od rodzaju umowy.

 

Więcej informacji o ofercie pracy uzyskać można pod numerem telefonu:

25-632-22-55   lub 25-632-27-97.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.