Programy UE

 

Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego

Całkowita wartość projektu wynosi 17 553 312,12 PLN
Wydatki kwalifikowane wynoszą 11 569 722,97 PLN
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą  9 255 778,37 PLN- stanowią 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
Środki Budżetu Państwa to kwota 1 041 275,07 PLN – stanowią 9% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „ Jakość życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 06 listopada 2018roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn; „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” działania 6.1 „Jakość życia”. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz dyrektor SPZOZ w Siedlcach Mirosław Józef Leśkowicz. 

 

Realizacja Projektu będzie polegała na:

Utworzeniu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Nowy oddział znajdzie się na tym samym piętrze, co funkcjonujący obecnie Oddział Kardiologiczny. W jego skład wejdą: trzy sale chorych wraz z sanitariatami, sala gimnastyczna, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pokój pielęgniarek z punktem pielęgniarskim, pokój dzienny z aneksem szatniowym, pokój dla rehabilitantów. Powierzchnia użytkowa nowego oddziału będzie wynosiła ponad 250 m2. Poza tym na oddziale zamontowane zostaną nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, gazów medycznych oraz instalacja sieci komputerowej.

 

Zakupie sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział będzie dysponował 15 łóżkami w ramach rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej oraz 10 łóżkami w ramach opieki dziennej. Zakupiony zostanie także sprzęt medyczny i wyposażenie do pracowni: prób wysiłkowych, treningu ergometrycznego, psychologii klinicznej, terapii psychologicznej, sali gimnastycznej, a także do punktu pielęgniarskiego, gabinetu zabiegowego i do pozostałych sal oddziału.

 

Przebudowie bloku operacyjnego i zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

Zakres prac obejmie roboty demontażowe, budowlane oraz przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych oraz wentylacji. Zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, m.in.: stół operacyjny mechaniczno-elektryczny, aparat do znieczuleń kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, diatermia thunderbeat, lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą, tor wizyjny laparoskopowy z zestawem narzędzi laparoskopowych, pompa infuzyjna, kontenery z microstopem do narzędzi, cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi. Uzupełnieniem wyposażenia medycznego będzie sprzęt IT wspomagający pracę lekarzy.

 

Przebudowie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

Przebudowa oddziału obejmie wykonanie robót demontażowych, budowlanych oraz przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych oraz wentylacji. Nowy oddział doposażony zostanie w sprzęt: aparat RTG przewoźny, system kompresji klatki piersiowej, aparat do wentylacji nieinwazyjnej, aparat do hipotermii leczniczej, aparat do monitorowania ICP, stymulator zewnętrzny serca, łóżko dla pacjentów z nadwagą do 250 kg, podnośnik hydrauliczno-wannowy do 200 kg, łóżko intensywnej opieki medycznej, defibrylator, pompy infuzyjne i wózek do przewozu pacjentów. Poza tym materace przeciwodleżynowe, panele nadłóżkowe, monitory wielostanowiskowe – centrala, a także respirator dla dorosłych i dzieci,  monitor kardiologiczny i rzutu minutowego serca, respirator transportowy dla dorosłych i dzieci, aparat USG, zestaw do videobronchofiberoskopii, videolaryngoskop. Zakupione zostanie również wyposażenie IT wspomagający pracę lekarzy, w tym: zestaw komputerowy, drukarka, drukarka kodów kreskowych i czytnik kodów kreskowych.

 

 

Wartość projektu: 1 871 110,02
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 80,00%
co stanowi kwotę 1 496 604,50

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 02 lutego 2018 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu „Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony Zdrowia”.

Projekt pn: „Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach” polega na zakupie najnowszej generacji aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego przy leczeniu schorzeń kardiologicznych w sposób inwazyjny, poprzez wszczepianie układów stymulujących serce a także implantację CRT oraz CRT – D.

Zakres projektu obejmuje doposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy:

  • Ośrodka Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów
  • Ośrodka Intensywnej Terapii Kardiologicznej
  • Ośrodka Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług opieki zdrowotnej mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego służących leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego w SPZOZ w Siedlcach. Realizacja polega na zmniejszeniu występowania powikłań choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego.

Przedmiotem projektu jest doposażenie Oddziału Kardiologicznego nowoczesny sprzęt. Część z niego służyć będzie wymianie istniejącej, wyeksploatowanej aparatury w szczególności: stół operacyjny, aparat EKG i centrala monitorująca EKG, stół do TILTtest, zestawy narzędzi operacyjnych, kardiowerter-defibrylator, monitor parametrów życiowych, zestaw do koagulacji, nóż elektryczny, zestaw reanimacyjny, wózek transportowy oraz okrycia i osłony do ochrony RTG. W wyniku inwestycji, Oddział zostanie doposażony w dodatkowy zestaw Holtera  oraz zakupione  zostaną nowe urządzenia, wśród których jest ECHO-kardiograf najnowszej generacji, który dzięki nowym, dotąd niedostępnym funkcjonalnościom umożliwia ekspozycję 3D przezprzełykową oraz daje możliwość obrazowania 3D, co pozwoli na precyzyjną ocenę zaburzeń kurczliwości, i w rezultacie na ocenę stanu pacjenta przez pryzmat możliwości wykonania implantacji CRT lub CRT – D oraz czy poczynione działania przyniosło efekt. Podobnie, niezbędne dla możliwości wykonywania implantacji CRT jest zestaw do prób wysiłkowych z ergospirometria, co jest niezbędne do kwalifikacji pacjentów do implantacji, zestaw do elektrofizjologii, aparat do znieczulenia ogólnego.

Zestaw osłon RTG również dotąd nie był stosowany, a jest on niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa radiologicznego pacjenta. Podobnie rzecz się ma z CNAP – systemem do monitorowania ciśnienia metodą beat to beat, co obecnie jest wykonywane metodami alternatywnymi, które jednak nie dają tak precyzyjnych wyników.

Wg Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla woj. mazowieckiego, w subregionie siedleckim, na pierwszy plan wysuwają się choroby układu krążenia, w tym niedokrwienna choroba serca oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia. Umieralność z powodu schorzeń kardiologicznych w subregionie siedleckim przewyższa średnią wartość dla województwa mazowieckiego. Spośród chorób układu krążenia przyczyną największej liczby zgonów w województwie mazowieckim jest niewydolność serca i kardiomiopatie. Drugą najczęstszą przyczyną zgonu jest choroba niedokrwienna serca. Istotną metodą leczenia zaburzeń przewodzenia, zaburzeń rytmu oraz niewydolności jest implantacja urządzeń wszczepialnych (stymulatory, ICD, CRTP i CRTD). Aparatura stanowiąca wyposażenie Ośrodka (analizatory holterowskie, ECHO-kardiograf, stymulator diagnostyczny, ergospirometr) będzie służyła dla rozpoznawania arytmicznych konsekwencji choroby wieńcowej, a po postawieniu właściwego rozpoznania stworzy szansę na walkę z zagrożeniem życia.

Wartość projektu: 3 493 200,00

Wydatki kwalifikowane : 3 490 740,00
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 80,00%
co stanowi kwotę 2 792 592,00

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „ wzrost e-potencjału na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 22 sierpnia 2016 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu ” EZDROWIE – SPZOZ W SIEDLCACH NA MIARĘ XXI WIEKU działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1. „e-usługi dla Mazowsza.

Celem strategicznym realizacji projektu „eZdrowie-SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku” jest zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do usług realizowanych przez SPZOZ w Siedlcach przez wytworzenie i udostępnienie e-usług oraz wzrost dostępu do tych usług oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki:

  • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office);
  • elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości (eID);
  • tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką i ekonsultacjami, w tym systemów umożliwiających bezpieczną wymianę danych o pacjentach. Cel zgodny z Priorytetem II zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie istniejącego środowiska informatycznego w rozwiązania techniczne, i technologie niezbędne dla wytworzenia e-usług, budowę i nabycie niezbędnych elementów infrastruktury teleinformatycznej dla wdrożenia tych rozwiązań i technologii oraz przez wdrożenie rozwiązań zwiększających dostęp drogą elektroniczną do usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności, celem Priorytetu II jest zwiększenie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej. Najważniejszą priorytetową usługą jest e-zdrowie, którego celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. Powyższy cel strategiczny jest realizowany przez szereg celów szczegółowych, wyznaczających podstawowe kierunki rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonowania SPZOZ w Siedlcach, wśród których w szczególności cele społeczne realizują założenia i cele Priorytetu II Działania 2.1. RPO WM na lata 2014-2020. Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, która odbywać się ma poprzez”:  • rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach,  • przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację. Powyższy cel strategiczny jest realizowany przez szereg celów szczegółowych, wyznaczających podstawowe kierunki rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonowania Szpitala, wśród których w szczególności cele społeczne realizują założenia i cele Priorytetu II Działania 2.1. RPO WM. Wśród nich wymienić należy w szczególności takie cele, jak: 1. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dzięki: • zwiększeniu dostępności pacjenta do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital w ramach lecznictwa otwartego (rejestracja elektroniczna, zdalny dostęp do zlecania i wyników badań diagnostycznych itp.), • skróceniu i przyspieszeniu obsługi pacjenta, dzięki automatyzacji, udostępnieniu wyników badań diagnostycznych, • usprawnieniu i uszczelnieniu obiegu dokumentów i dokumentacji medycznej (elektroniczny obieg dokumentów). 2. Zwiększenie dostępu ludności do infrastruktury komunikacji elektronicznej. 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze województwa mazowieckiego, zarówno wśród personelu medycznego jak i wśród pacjentów nie posiadających dostępu do Internetu.

Wartość projektu: 2 283 550,53
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 85,00%
co stanowi kwotę 1 915 925,95

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 27 SIERPNIA 2013 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu „WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOMPLEKSOWO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SYSTEMOW MEDYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W SPZOZ W SIEDLCACH” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza „ Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

Powyższy Projekt swym zakresem obejmował zakup oraz wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego, który w sposób innowacyjny w zestawieniu z aktualnie funkcjonującymi rozwiązaniami, kompleksowo wspomaga pracę procesów medycznych oraz administracyjnych w SPZOZ w Siedlcach.

Zakres zrealizowanego Projektu obejmował:

ZAKUP LICENCJI na potrzeby modułów: Analizy i raporty, Elektroniczny Obieg Dokumentów,

E-Pacjent, Zamówienia wewnętrzne, Inwentaryzacja elektroniczna/ kody kreskowe, Zakażenia szpitalne, Rehabilitacja, Obsługa magazynku

ZAKUP USŁUGI WDROŻENIOWEJ/ OPROGRAMOWAŃ na potrzeby wdrożenia modułów; Moduł „Analizy i raporty” umożliwia prezentację danych w postaci raportów i analiz/ analizę trendów. Raporty i analizy dotyczą kosztów całkowitych, rankingu wykonanych świadczeń, zasobów ochrony zdrowia, oraz społecznej oceny systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w Zakładzie.

Moduł „Elektroniczny Obieg dokumentów” umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentami wewnątrz placówki i ich wymianę z podmiotami zewnętrznymi.

Moduł „E-Pacjent” pełnił rolę internetowego konta pacjenta. Moduł jest dedykowany pacjentowi i służy do tworzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Głównym zadaniem modułu jest dostęp do elektronicznej rejestracji pacjenta na wizytę lekarską, moduł gromadzi notatki własne pacjenta, związane ze stanem zdrowia i terapią

Moduł „Zakażenia Szpitalne” obsługuje zadania związane z kontrolą zakażeń zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W module została wdrożona funkcjonalna szpitalna polityka antybiotykowa, której celem jest poprawa, jakości i skuteczności leczenia antybiotykami, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów wieloopornych, obniżenie częstości występowania zakażeń szpitalnych, obniżenie kosztów antybiotykoterapii.

Moduł „Inwentaryzacja elektroniczna/Kody kreskowe” – umożliwia inwentaryzację środków trwałych oraz wyposażenia z wykorzystaniem kodów kreskowych

Moduł „Zamówienia Wewnętrzne” wspomaga tworzenie zamówień wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych szpitala

Moduł „Rehabilitacja” obsługuje zakład fizjoterapii (obsługa kolejek pacjentów, którzy są rejestrowani na zabiegi )

Moduł „Obsługi magazynków podręcznych” – moduł służy do zamawiania produktów z magazynu głównego, bez potrzeby przechodzenia z innej placówki i składania zamówień w magazynie głównym.

W ramach projektu zostało również zakupione oprogramowanie do zarządzania systemem informatycznym.

Dodatkowo zakup sprzętu komputerowego znacząco wpłynął na jakoś oraz szybkość działania systemów medyczno–administracyjnych.

Realizację projektu zakończono w dniu 31 sierpnia 2014

Ostatecznie po przeprowadzonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wynosi 2 283 550,53.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 915 925,95

Wartość projektu: 9 803 996,46
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 65,50%
co stanowi kwotę 6 421 617,68

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 12 listopada 2010 roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu „PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU STAREGO SZPITALA W SIEDLCACH PRZY UL.STAROWIEJSKIEJ 15” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” działania 5.2 „Rewitalizacja Miast”.
Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez SPZOZ w partnerstwie z Miastem Siedlce oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacyjnym, Izbą Przyjęć, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Leczenia Uzależnień znajdą się w zmodernizowanym budynku Starego szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15. Istniejący budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe i dwie klatki schodowe. Prace obejmą między innymi roboty rozbiórkowe, wymianę i wzmocnienie konstrukcji budynku oraz naprawę elewacji. Budynek będzie również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze w części zabytkowej budynku zlokalizowano 27 – łóżkowy oddział z salami 4, 3 i 2 łóżkowymi, separatkę z węzłem sanitarnym, pomieszczenie pobytu dziennego pełniącego także funkcję jadalni, kuchnię oddziałową, łazienki, pokój socjalny z punktem obserwacyjnym, palarnię, sekretariat, gabinet oddziałowej, gabinet psychologa, salę terapii grupowej i gabinet lekarski służący także jako sala rozpraw, brudownik. Na parterze w części nowej /rozbudowa/ zlokalizowano Izbę Przyjęć.

Na I piętrze zaprojektowano 23 – łóżkowy oddział z salami 5 , 4, 3 i 2 łóżkowymi , łazienki ,pomieszczenie pobytu dziennego pełniącego także funkcję jadalni, kuchnię oddziałową, gabinety: zabiegowy, ordynatora, lekarski, psychologa, lekarza dyżurnego z łazienką, Poradnię Zdrowia Psychicznego a także magazyn lekowy , separatkę z węzłem sanitarnym i brudownik.

Na poddaszu zaprojektowano szatnię personelu medycznego z własnymi węzłami sanitarnymi oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Na II piętrze w części nowej /rozbudowa/ zlokalizowano Poradnię Leczenia Uzależnień.

Ostatecznie po przeprowadzonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wynosi 8 941 630,71. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 8 659 118,69.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 5 671 722,74

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.