Dyrektor SPZOZ ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Rozstrzygnięcie konkursu

/17.07.2018/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach, zwany dalej Udzielającym zamówienia,

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  w okresie od 1.08.2018 r. do 31.07.2021 r .

1.  przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w następujących rodzajach:

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy  ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej  w oddziałach tj.

a) Oddział Neonatologiczny,

b) Oddział Chorób Zakaźnych,

2) świadczenia zdrowotne w Hospicjum Stacjonarnym/Domowym przy  ul. Bema 22 w Siedlcach,

3) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie: neonatologia,

4) świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,

2. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej  w następującym rodzaju: świadczenia pielęgniarskie w Oddziale Kardiologicznym w tym w Pracowni Elektrofizjologii i Gabinetach Badań Diagnostycznych Szpitala SPZOZ w Siedlcach.

 

Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach – najpóźniej do dnia 24.07.2018r. do godz. 13:00 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….………………………………………………………………………………………………………..”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 24.07.2018r. o godzinie 13:10 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.07.2018r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.

 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo powierzenia posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności Przyjmującym Zamówienie, za ich zgodą, realizację dodatkowych świadczeń  na warunkach finansowych określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, np. kierowanie oddziałem, które nie stanowią przedmiotu zamówienia.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 728-319-823

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.