Dyrektor SPZOZ w Siedlcach ogłasza drugi konkurs na stanowisko: ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

/07.05.2019/

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.Dz.U.2018.2190 z późn.zm.) ogłasza drugi konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29.

 

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego

Materiały dotyczące stanu prawnego i organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach są udostępnione na stronie BIP SPZOZ w Siedlcach: http://spzozsiedlce.bip.e-zeto.eu/?id=57121.

Materiały dotyczące stanu ekonomicznego (bilans jednostki za 2018 rok) są do wglądu u Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Jana Kilińskiego 29, pok. nr 13, w dni robocze w godz. 1000-1400.

Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896):

  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
  • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego wg poniższej treści:

,,Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko: zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                 w Siedlcach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29

lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Sekretariatu SPZOZ w Siedlcach) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

 „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

w terminie do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie,

tj. do dnia 21 maja 2019r.

 

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

do 60 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.