Dyrektor SPZOZ w Siedlcach ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

/11.06.2019/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29,

zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w następujących rodzajach:

 

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach tj.

  1. Oddział Chorób Wewnętrznych,
  2. Oddział Chorób Zakaźnych,
  3. Oddział Kardiologiczny,
  4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  5. Oddział Psychiatryczny,
  6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą jako ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa.

2) Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

3) Badania diagnostyczne obrazowe – ultrasonografia ogólna: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej,  węzłów chłonnych,  tarczycy i przytarczyc, piersi, moszny.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zaprasza do składania ofert na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.07.2019r. do 30.06.2022r.

 Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach – najpóźniej do dnia 19.06.2019r. do godz. 1300 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….………………………………………………………………………………………………………..”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 19.06.2019r. o godzinie 1310 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.06.2019r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 11 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo powierzenia posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności Przyjmującym Zamówienie, za ich zgodą, realizację dodatkowych świadczeń na warunkach finansowych określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, np. kierowanie oddziałem, które nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.                     

 Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. (25) 632-27-97

                                                        ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.