Dyrektor SPZOZ w Siedlcach ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

/16.04.2019/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29,

zwany dalej Udzielającym zamówienia,

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w następujących rodzajach:

 1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach tj.

 1. Odział Chorób Wewnętrznych
 2. Odział Chorób Zakaźnych,
 3. Oddział Kardiologiczny,
 4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 5. Oddział Psychiatryczny,
 6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą jako ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa,

2) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresach tj.:

 1. chirurgia ogólna,
 2. choroby zakaźne,
 3. endokrynologia,
 4. kardiologia,
 5. terapia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,

3) badania diagnostyczne obrazowe:

a) ultrasonografia tarczycy i przytarczyc,

b) badania USG ginekologiczne i ciąży,

c) badania ultrasonograficzne – Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu naczyń kończyn dolnych i/lub naczyń kończyn górnych,

4) świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki   zdrowotnej:

a) świadczenia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,

b) świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,

 

2. przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w rodzaju świadczenia ratownika medycznego w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach w ramach całodobowej opieki medycznej,

3. przez osoby wykonujące zawód elektroradiologa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykoywania badań radiologicznych (RTG). 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zaprasza do składania ofert na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.07.2019r. do 30.06.2022r.

 Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach – najpóźniej do dnia 20.05.2019r. do godz. 1300 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….………………………………………………………………………………………………………..”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 20.05.2019r. o godzinie 1310 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.05.2019r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo powierzenia posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności Przyjmującym Zamówienie, za ich zgodą, realizację dodatkowych świadczeń  na warunkach finansowych określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, np. kierowanie oddziałem, które nie stanowią przedmiotu zamówienia.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.                      

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. (25) 632-27-97

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.