Dyrektor SPZOZ w Siedlcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie 1.03.2020r. do 28.02.2023r.

/04.02.2020/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29,

zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w następujących rodzajach:

 

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach:

a) Oddział Chorób Zakaźnych,

b) Oddział Kardiologiczny,

c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

d) Oddział Neonatologiczny,

e) Oddział Psychiatryczny,

2) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresach:

a) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

b) neonatologia,

c) kardiologia,

3) świadczenia zdrowotne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla  dorosłych,

4) badania diagnostyczne obrazowe:

a) ultrasonografia: w pediatrii, jamy brzusznej,układu moczowego, moszny, gruczołu krokowego przez odbytnicze (transrektalne),

b) badania ultrasonograficzne – Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu naczyń kończyn dolnych i/lub naczyń kończyn górnych,

5) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – endoskopowe badania urologiczne,

6) świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

a) świadczenia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej

b) świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zaprasza do składania ofert na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.03.2020r. do 28.02.2023r.

 Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo powierzenia posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności Przyjmującym Zamówienie, za ich zgodą, realizację dodatkowych świadczeń  na warunkach finansowych określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert,  np. kierowanie oddziałem, które nie stanowią przedmiotu zamówienia.

 

Z dniem 13.02.2020r. wprowadza się zmianę w treści Załącznika Nr 3 pkt. 6

 

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach – najpóźniej do dnia 14.02.2020r. do godz. 1300 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….………………………………………………………………………………………………………..”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 14.02.2020r. o godzinie 1310 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.02.2020r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.                      

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 511-903-684

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.