Dyrektor SPZOZ w Siedlcach ogłasza konkurs uzupełniający

/29.11.2016/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29, zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs uzupełniający i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w następujących rodzajach:

 

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15, w ramach całodobowej opieki medycznej  w oddziałach:

a)  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

b)  Oddział Chorób Zakaźnych,

c)  Oddział Kardiologiczny,

d)  Oddział Neonatologiczny,

e)  Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą  jako ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,

 

2)  ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie:

a) kardiologii,

b) neonatologii,

 

3) badania diagnostyczne obrazowe:

a) badania echokardiograficzne dorosłych,

b) ultrasonografia:  w pediatrii, jamy brzusznej, układu moczowego, moszny, gruczołu krokowego przez odbytnicze (transrektalne).

 

4) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- endoskopowe badania urologiczne :

a) cystoskopia diagnostyczna,

b) cystoskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,

c) uretroskopia diagnostyczna,

d) uretroskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,

e) endoskopowe usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego.

 

Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29 – najpóźniej do dnia 09.12.2016r. do godz. 13:00  w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….…………………………………………….”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 09.12.2016r. o godzinie 13:10 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.12.2016r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 728-319-823

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.