Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

/19.04.2018/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siedlcach,

przy ul. Jana Kilińskiego 29 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 201 lr. Nr 151 poz. 896).
  2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zostaną udostępnione na miejscu, w Dziale Kadr i Płac.
  3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach, opisanych w sposób następujący: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Koperta ta powinna zawierać również imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego kandydata.
  4. Składana oferta, pod rygorem nieważności powinna zawierać dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2016r. poz. 1957), w tym oryginał prawa wykonywania zawodu albo odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, przy ul. Jana Kilińskiego 29 lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego. Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: 19.04.2018 r.
  6. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego Kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.