Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

/22.05.2018/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach, zwany dalej Udzielającym zamówienia,

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

1. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2021r w następujących rodzajach:

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy  ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach tj.

a) Oddział Chirurgii Ogólnej,

b) Oddział Neonatologiczny,

c) Oddział Chorób Wewnętrznych,

d) Oddział Chorób Zakaźnych,

e) Oddział Kardiologiczny,

f) Oddział Anestezjologii i intensywnej terapii,

g) Oddział Psychiatryczny,

h) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą  jako ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

 

2) świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  przy ul. Bema 22 w Siedlcach;

3) świadczenia zdrowotne w Hospicjum Stacjonarnym/Domowym przy ul. Bema 22 w Siedlcach;

4) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresach tj.:

a) chirurgia ogólna,

b) diabetologia,

c) okulistyka,

d) otolaryngologia,

e) proktologia,

f) endokrynologia,

g) kardiologia,

h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

i)  leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży,

j)  leczenie gruźlicy i chorób płuc,

k) leczenie osteoporozy,

l)  preluksacja,

m) medycyna sportowa,

n) neonatologia,

o) neurologia,

p) urologia;

q) ginekologii i położnictwa

 

5) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) rehabilitacji leczniczej,

b) psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego,

c) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

 

6) leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne w miejscu:

a) Poradnia Stomatologiczna w Siedlcach przy ul. Mazurskiej 1,

b) Poradnia Stomatologiczna w Suchożebrach,

c) Poradnia Stomatologiczna w Pruszynie;

 

7) badania diagnostyczne obrazowe:

a) badania echokardiograficzne dorosłych,

b) ultrasonografia: narządów szyi, narządu ruchu, w urologii, w pediatrii, w preluksacji; ogólna: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, węzłów chłonnych, zmian zlokalizowanych  w tkankach powierzchownych, ślinianek, tarczycy i przytarczyc, piersi,

c) badania USG ginekologiczne i ciąży,

d) badania ultrasonograficzne – Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu:

– naczyń kończyn dolnych i/lub naczyń kończyn górnych,

– naczyń domózgowych,

e) badania elektrokardiograficzne: próba wysiłkowa,

f) radiologia;

 

8) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – badania endoskopowe przewodu pokarmowego:

a) gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test ureazowy),

b) gastroskopia diagnostyczna z biopsją,

c) kolonoskopia z polpektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej,

d) kolonoskopia diagnostyczna,

e) kolonoskopia diagnostyczna z biopsją,

 

9) profilaktyczne programy zdrowotne:

program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej  diagnostyki:

a) kolposkopia,

b) kolposkopia z celowanym pobraniem wycinków,

 

10) świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

a) świadczenia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,

b) świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,

 

2. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki   pielęgniarskiej w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2026r w następującym rodzaju:

świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w zakresie:

1) pielęgniarstwo operacyjne,

2) pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka.

 

Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach – najpóźniej do dnia 29.05.2018r. do godz. 13:00 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ……………………………………………………………………………………………………..”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 29.05.2018r. o godzinie 13:10 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.06.2018r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo powierzenia posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności Przyjmującym Zamówienie, za ich zgodą, realizację dodatkowych świadczeń na warunkach finansowych określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, np. kierowanie oddziałem, które nie stanowią przedmiotu zamówienia.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.    

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 728-319-823

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.