Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

/20.06.2018/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach zwany dalej ,,Udzielającym zamówienia”

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2021r. świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w następujących rodzajach:

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach tj.:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych,

b) Oddział Psychiatryczny;

2) badania diagnostyczne obrazowe w zakresie:

ultrasonografia narządu ruchu (kolan);

3) świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.:

a) świadczenia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,

b) świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

 

Materiały informacyjne zawierające informacje o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń, w tym o maksymalnych stawkach wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach – najpóźniej do dnia 26.06.2018r. do godz. 13:00 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: ….…………………………………………….”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu.

W dniu 26.06.2018r. o godzinie 13:10 nastąpi otwarcie ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.06.2018r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy świadczeń medycznych, bez podania przyczyny.                      

 Dodatkowych informacji o konkursie udziela

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nr tel. 728-319-823

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.