Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora

/20.06.2018/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską
w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

ORDYNATOR Oddziału Kardiologicznego

w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896), tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie kardiologii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r poz. 182 z późn. zm.).

Kandydaci powinni przedstawić: podanie, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych. Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, a także dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne). Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci składają dokumenty w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (adres: 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29) w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z adresem i numerem telefonu, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 20.07.2018r.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się w Sekretariacie SPZOZ w Siedlcach.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.