Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14.05.2018 r.

/05.06.2018/

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 20/2018 Z DNIA 14.05.2018r.

NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w SPZOZ w SIEDLCACH

 

Niniejszym informuję, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przez  osoby wykonujące zawód medyczny:

1) w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w okresie: 1.07.2018 –30.06.2021

2) w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej w okresie: 1.07.2018 –30.06.2026

 

został rozstrzygnięty.

Wykaz oferentów wybranych w poszczególnych zakresach świadczeń stanowi Załącznik do niniejszej informacji.

Oferenci wymienieni w w/w Wykazie proszeni są o zgłoszenie się   w dniach od 20.06.2018r. do 29.06.2018r. do Działu Kadr i Płac  (pokój Nr 7) w celu zawarcia umowy na realizację świadczeń objętych konkursem na warunkach finansowych wskazanych przez oferentów  za jednostkę rozliczeniową.

Dodatkowo informuje się, że konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w rodzaju:

1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy  ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach tj.

a) Oddział Neonatologiczny,

b) Oddział Psychiatryczny,

2) ambulatorujne świadczenia specjalistyczne w zakresie endokrynologii,

3) ambulatorujne świadczenia specjalistyczne w zakresie neonatologii.

 

zostają unieważnione.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.