Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

/01.03.2022/

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej– jeżeli osoba ta posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 • Koszty świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy będą takie same jak przypadku polskich pacjentów.

Już teraz placówki medyczne, pacjentowi z Ukrainy:

 • nie powinny odmawiać pomocy
 • nie powinny odsyłać do innego świadczeniodawcy
 • nie powinny domagać się zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur
 • powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

UKRAINA – WAŻNE! – Dla przypomnienia…… recepty itp.
Specustawa z 12.03.2022 przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w
wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na
analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia refundowane recepty i wyroby medyczne przysługują osobom
uprawnionym z mocy specustawy, na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym.

Osobami tymi są:
– obywatele Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio
przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
– obywatele Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
– członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,
– którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia

Dokumenty na podstawie, których potwierdza się prawo do świadczeń oraz tożsamość osoby uprawnionej
na mocy specustawy to:

PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) każdy dokument,
który potwierdza tożsamość, m.in.:
– paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
– zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
– dowodu osobistego, prawa jazdy, aktu małżeństwa, aktu urodzenia,
– innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy,
miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku
najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:
– specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
– e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL
oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
– wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko,
numer PESEL).

Jak wystawiać recepty?
– aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy
zweryfikować uprawnienie pacjenta
– zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z
zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba
uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała
– recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości może być wystawiona w
przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia warunki dot. rodzajów dokumentów
potwierdzających tożsamość.

Co musi zawierać recepta:
– Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN
– Osoba uprawniona z mocy specustawy, która nie ma nadanego specjalnego numeru PESEL, której
receptę elektroniczną wystawia osoba uprawniona w Polsce, powinna otrzymać wydruk
informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu
kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na odczytanie recepty z elektronicznej
platformy SIM (P1)
– nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia
– Na recepcie należy wpisać:
– Nr paszportu (gdy nie ma Peselu)
– Data urodzenia
– Adres zamieszkania – tymczasowego w Polsce – (np. adres hotelu, w którym przebywa osoba,
adres osoby, która udziela schronienia itp.)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) w języku ukraińskim

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk
bezpłatny numer telefonu 800 137 200

 • Z konsultacji można też skorzystać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej pod adresem:

dom.mz.gov.pl/nocna-swiąteczna-opieka/ua

 • Formularz jest dostępny w wersji ukraińskiej.
 • W ramach TPK można uzyskać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie,

e–zwolnienie, zlecenie na test w kierunku SARS-COV-2.

 • TPK jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 

Szczepienia przeciw Covid-19 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej 

 • Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.
 • Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.
 • Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.
 • Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym  dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.
 • Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18 roku życia. W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego  Programu Szczepień przeciw Covid-19.
 • W odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia, kwalifikowanych do szczepienia
  (dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA.  W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że  należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS.

Punkt szczepień przeciwko Covid-19

(Siedlce, ul. Starowiejska 15)

Czynny: Piątek 8:00-12:00,

tel. 786 821 688.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.