Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

/23.08.2019/

 

Zaproszenie  do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie

        zapytania ofertowego na: 

Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za lata 2019-2020.

 

W wyniku przeprowadzonego badania ksiąg rachunkowych, biegły rewident winien sporządzić na piśmie sprawozdanie z badania (art. 83 ustawy o biegłych rewidentach).

W sprawozdaniu z badania zamieszcza się m.in. opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie jest zgodne, co do formy i treści z przepisami prawa, statutem, lub umową, a także czy przedstawia w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowe i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Do składanych ofert podmioty określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym winny załączyć:

 • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji Krajowej Izby/Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem certyfikatu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji Krajowej Izby/Rady Biegłych Rewidentów o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
 • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i REGON.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego: sekretariat lub przesłać na adres e-mail: ahojna@spzoz-siedlce.pl do dnia 2019-09-12 do godz. 11:00.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. cena 70 %
 3. wykonanie badania w siedzibie zakładu – 20 %
 4. doświadczenie w badaniu jednostek prowadzących działalność leczniczą – 10 %

 

 

 

Punkty przyznawane za podane w pkt II kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

Nr kryterium Wzór
1 Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof – cena podana w ofercie

2 Wykonanie badania w siedzibie zakładu:

Tak – 20 pkt

Nie – 0 pkt.

Liczba punktów = * 100 * waga

3 Liczba badanych jednostek ochrony zdrowia

Liczba punktów = (of/max) * 100 * waga

gdzie:

– of – liczba z oferty badanej

– max – największa liczba spośród wszystkich ofert

 

III. Dane charakteryzujące SPZOZ w Siedlcach wg stanu na dzień 31.12.2018r.

 • Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku – 642,37
 • Przeciętna liczba zatrudnionych na umowę cywilno –prawną w 2018 roku – 183
 • Przychody netto ze sprzedaży – 76 203 114,81
 • Suma bilansowa – 56 441 410,19
 • Aktywa trwałe – 44 006 263,08
 • Aktywa obrotowe – 12 435 147,11
 • Kapitał (Fundusz) własny – 17 894 003,92
 • Kapitał (Fundusz) podstawowy – 13 450 882,74
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 38 547 406,27
 • Wynik finansowy netto – zysk 75 913,71

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Główny Księgowy Pani Agnieszka Hojna tel. 25 644 24 78, e-mail: ahojna@spzoz-siedlce.pl

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.