Dostawa łóżek szpitalnych, mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar, mebli biurowych, szaf BHP do Szpitala SP ZOZ Siedlce

/21.02.2012/

Siedlce: dostawa łóżek szpitalnych, mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar, mebli biurowych, szaf BHP
Numer ogłoszenia: 41747 – 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa łóżek szpitalnych, mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar, mebli biurowych, szaf BHP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa łóżek szpitalnych, mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar, mebli biurowych, szaf BHP zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2, 33.19.21.20-9, 39.10.00.00-3, 33.19.23.00-5, 39.15.10.00-5, 37.42.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 3 – 6 000.00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100) Zadanie nr 4 – 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100) Zadanie nr 5 – 1 500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dla zadania nr 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę mebli medycznych , o wartości jednorazowego kontraktu nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. W pozostałych zadaniach Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświdczenia Wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: meble ze stali kwasoodpornej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa mebli ze stali kwasoodpornej zgodnie z opisem minimalnych parametrów określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: meble medyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa mebli medycznych zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: łóżka szpitalne i wyposażenie medyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa łóżek szpitalnych oraz wyposażenia medycznego zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: meble na wymiar.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i montaż mebli na wymiar zgodnie z załączonymi projektami.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: meble biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i montaż mebli, foteli, krzeseł, biurowych zgodnie z opisem załączonym do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: szafy BHP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa szaf BHP zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: maty gimnastyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa mat gimnastycznych zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.42.10.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: łóżka elektryczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa łóżek elektrycznych zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.