Dostawa odczynników do diagnostyki laboratoryjnej

/10.05.2012/

Siedlce: dostawa odczynników
Numer ogłoszenia: 104081 – 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa odczynników zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 41.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Metodyki wykonania badania dla wszystkich oferowanych testów – oryginalne producenta z zaznaczeniem miejsc dotyczących warunków wymaganych w specyfikacji oraz z zaznaczeniem, którego pakietu i której pozycji dotyczą, w języku polskim; materiały informacyjne producenta aparatu dotyczące oferowanego aparatu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry w języku polskim; aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub oświadczeni, że nie są wymagane – dla każdej pozycji;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Giardia lamblia-antygen w kale – immunochromotograficzny test z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenowi G.lamblia, dostawa odczynników zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Helicobacter pylori – antygen w kale – test immunochromotograficzny jednostopniowy,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Helicobacter pylori -przeciwciała w surowicy – test immunochromatograficzny,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LE-test lateksowy,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mikroalbumina – test jakościowy do wykrywania albuminy w moczu powyżej 20ug/ml,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: czynnik RF-hemaglutynacyjny test półilościowy/ Waaler Rose ,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mononukleoza-immunochromatograficzny, kasetkowy test do wykrywania markerów wirusa Epstein Barr w surowicy::VCA-IgM,VCA-IgG,EBNA-IgG,IgM-heterofilne Test immunochromatograficzny do oznaczania przeciwciał (IgG i IgM)przeciw Treponema pallidum wsurowicy,wykorzystujący rekombinowane antygeny specyficzne dla przeciwciał anty-T.pallidum.Kasetki pakowane indywidualnie-zapewnienie kontroli zewnętrznej-2 sprawdziany w ciągu roku krew utajona w kale – immunochomatograficzny test do wykrywania hemoglobiny ludzkiej o czułości -40ng/ml-zapewnienie kontroli zewnętrznej-2 sprawdziany w ciągu roku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki wraz z materiałami kontrolnymi (kontrola na jednym poziomie do każdego żelu)i zużywalnymi niezbędne do wykonania 700 rozdziałów białek surowicy na 6 frakcji przy użyciu systemu do elektroforezy manualnej typu SAS- MX- firmy Helena BioSciences Europe oraz programu do odczytu Platinum v3.0. Zapewnienie serwisu technicznego systemu w czasie trwania umowy odczynnikowej(przegląd serwisowy systemu na początku umowy).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HCG-test ciążowy – t. immunochromatograficzny, kasetkowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mikrokarty do PTA do screeningu przeciwciał – na 3 rodzaje krwinek wzorcowych Bufor do zawieszania krwinek końcówki do pipety automatycznej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HBsAg -met.Elisa,test jednoetapowy, roztwory barwne substratu i koniugatu, każdy strip oznakowany symbolem testu, czułość analityczna nie niższa niż 0,070 ng/ml, zapewniona aplikacja do CPMS; Anty HBc (IgM+IgG) met.Elisa – barwne roztwory substratu i koniugatu, koniugatgotowy do uzycia, zapewniona aplikacja do CPMS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: EBV-VCA IgM -met.Elisa, wykrywanie przeciwciał w klasie IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu virusa EBV – oznaczenie ilościowe, odczyt na czytniku do mikropłytek, aplikacja do CPMS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Anty Borrelia IgM -met.WesternBlot; Anty Borrelia IgG -met.WesternBlot.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: anty Borrelia IgM -met.Elisa; Anty Borrelia IgG -met.Elisa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Anty-HCV -met.Elisa, test IV generacji, białka swoiste dla genotypów: 1a, 1b, 2, 3a oraz p-ciała HCV z regionów: core, NS3, NS4, NS5, poszczególne reagenty barwne, zapewnienie aplikacji do programu CPMS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Eozyna Metanol cz.d.a. odczynnik Giemsy odczynnik May Grunwalda odczynnik Lugola odczynnik Pandyego odczynnik Extona/z krzywą kalibracyjną/ olejek immersyjny do mikroskopii /n-1.51/ odczynnik Nonne Appelta Kwas solny 0,5% Fuksyna zasadowa do barwienia met. Grama Denaturat laboratoryjny Fiolet krystaliczny do barwienia met. Grama Płyn do obliczania retykulocytów Fuksyna karbolowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Columbia Agar + 5% krew barania – podłoże podstawowe Sabourod agar z chloramfenikolem Mueller Hinton Agar podłoże do lekooporności Mueller Hinton Agar/MuellerHinton Agar-podł.do lekooporności-dwukomorowe Mac Concey Agar + fiolet krystaliczny – podłozepodstawowe do hodowli Enterobacteriaceae Mannitol Salt Agar – podłoże wybiórcze dla Staphylococcus spp. Haemophilus Test Medium Chocolate agar + Poly Vitex Chocolate agar + Poly Vitex + bacytracyna Podłoże wybiórcze do hodowli i izolacji Neisseria spp. Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida sp. Salmonella Shigella agar HektoenEnteric Agar MRSA (MHA z 4% NaCl + 6 mg/l oksacyliny Enterococcosel Agar Count – Tact (TSA + neutralizatory) typu RODAC BHI Agar + Vankomycin 4 mg/l BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l BHI Agar + Gentamycin 500 mg/l BHI Agar + Streptomycin 2 g/l BHI Agar + Teikoplanin 10 mg/l Wybiórcze podłoże chromogenne do paciorkowców gr.BSelenite F-Broth Mueller Hinton agar+5% krew końska+20 mg/L NAD Probówki z agarem do przechowywania szczepów Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu podłoża chromogenne do E.coli 0157 Podłoże wybiórcze do hodowli Yersinia Mueller Hinton agar+kloksacylina 250ug/ml wybiórcze podłoże do hodowli i izolacji Moraxelle spp. Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu Cled/MacConcey/Enterococosel.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podłoże Kligler agar 1% woda peptonowa z tryptofanem Podłoże Christensena w modyfikacji Hornnaecha i Munila Podłoże z 10% laktoza Podłoże z malonianem sodu Podłoże Falkowa z lizyną Podłoże Falkowa kontrola Podłoże Motility (do wykrywania ruchu) Podłoże Simons CitratePodłoże z fenyloalaniną Bulion z 6,5% NaCl Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – mannitol Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – sorbitol Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – ornityna Bulion pH 9,6 Odczynnik Ehrlicha (do oznaczania indolu) Odczynnik 10% FeCl Bulion BHI.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym i z hodowli.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kwas boronowy; EDTA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: pakiet nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC-plastikowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: pakiet nr 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski gradientowe do oznaczania mechanizmów oporności MBL,ESBL,i in.-100 /op.a 10szt./.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: pakiet nr 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki antybiotykowe, pakowane w hermetycznie zamknięte opakowania typu BLISTER, z pochłaniaczem wilgoci, opisane skrótem nazwy i stężeniem antybiotyku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: pakiet nr 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki diagnostyczne – optochina Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym X Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym V Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym XV.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: pakiet nr 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skala Mc Farland standard.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: pakiet nr 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC- różne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: pakiet nr 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji paciorkowców Gr. A B C D F G wg. Lancefield (możliwość dokupienia pojedyńczych grup).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: pakiet nr 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji gronkowców (Staphylococcus spp.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: pakiet nr 29.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do wykrywania zakażeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i krwi drobnoustrojów Neisseria, Haemophilus itp…
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: pakiet nr 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale test immunochromatograficzny do wykrywania norowirusów w kale test immunochromatograficzny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w kale, czułość analityczna 5ug/ml.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: pakiet nr 31.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ANA-test immunoenzymatyczny do oznaczania autoprzeciwciał IgG przeciwko składnikom komórek Hep-2 w surowicy ludzkiej/dsDNA,Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,histony,centromerowe/ SS-B,Scl-70,Jo-1,histony,centromery./ aplikacja do programu-CPMS, zapewnienie kontroli zewnętrznej-2 sprawdziany w roku ANCA-profil-test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko antygenom cytoplazmatycznym neutrofili w surowicy ludzkiej: proteinaza3,mieloperoksydaza,elastaza neutrofilowa,laktoferyna,katepsyna G,lizozymy,BPI. aplikacja do programu-CPMS, zapewnienie kontroli zewnętrznej-2 sprawdziany w roku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: pakiet nr 32.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test do wykrywania oksydazy cytochromowej Cefinaza – do wykrywania ?-laktamaz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: pakiet nr 33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do identyfikacji Haemophilus/Neisaeriaceae Testy do identyfikacji Enterobacteriaceae Testy do identyfikacji pałeczek niefermentujących Testy do identyfikacji drobnoustrojów gram+.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: pakiet nr 34.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: surowica antyglobulinowa poliwaletna anty-D standard Dolichotest.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: pakiet nr 35.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bufor Liss Sól buforowana NaCl 0,9% PBS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: pakiet nr 36.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych w płynie konserwującym o stężeniu >=4% Krwinki grupy 0 do zestawu AB0 stężeenie > 20% Krwinki grupy A1 i B do zestawu AB0 stężenie > 20%.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: pakiet nr 37.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: test do wykrywania antygenów Str. Pneumoniae w moczu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: pakiet nr 38.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynnik monoklonalny anty-A I klon odczynnik monoklonalny anty-B I klon odczynnik monoklonalny anty-D RUM odczynnik monoklonalny anty-A II klon odczynnik monoklonalny anty-B II klon odczynnik monoklonalny anty-D Blend.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: pakiet nr 39.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ANA-profil-met.Western lub Line-Blot: dsDNA,nucleosomy,histony,snRNP,SS-A,SS-B Scl-70, Jo-1,AMA, PCNA,Mi-2,PCNA,Ku,Pm-Scl,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: pakiet nr 40.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Vasculitis-profil-met.Western lub Line-Blot:PR3,GBM,MPO.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: pakiet nr 41.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profil pediatryczny /mieszanka traw,brzoza,roztocza,alergeny zwierzęce,pleśń,mleko,jaja,ryby,zboża,orzechy, owoce,warzywa/ Profil pokarmowy /zboża,jaja,mleko,drożdże,owoce,orzechy,warzywa,owoce morza/ Profil jady owadów /osa,pszczoła/ Profil wziewny /trawy,drzewa,zioła,roztocza,alergeny zwierzęce,pleśń/.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.