Dostawa zestawu do cytoskopii do SP ZOZ Siedlce

/26.09.2016/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę zestawu do cytoskopii do SP ZOZ Siedlce

(  zamieszczone w BZP w dniu 26/09/2016, nr ogłoszenia: 313132-2016)

 

 1. I.      Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Tel.: 25

Faks: 25 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

    Robert Misiak, Anna Jastrzębska – przetargi@spzoz-siedlce.pl
 1. II.     Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. III.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 1. IV.       Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

dostawa zestawu do cytoskopii do SP ZOZ Siedlce

Wspólny Słownik Zamówień: 33160000-9 – Techniki operacyjne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu cytoskopii do SP ZOZ Siedlce, kompatybilnego ze źródłem światła Olympus Exera II i Exera III.

Minimalne wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. V.    Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. VI.       Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 30 dni od daty udzielenia zamówienia

 1. VII.    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

 • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
 • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 1. VIII.        Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

a)      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Lp. Wymagany dokument
1 Opisy, fotografie lub inne podobne materiały

Opisy, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

2 Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom

Deklaracja zgodności CE

 

 1. IX.        Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 1. X.         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr
Kryterium
Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancji 30%
3 Termin wykonania 10%

 

 1. XI.        Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat do dnia 2016-10-04 do godz. 11:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 1. XII.      Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.