Komisowe dostawy wszczepialnych stymulatorów serca do SP ZOZ Siedlce

/02.07.2015/

Dostawy komisowe stymulatorów serca
Numer ogłoszenia: 98169 – 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy komisowe stymulatorów serca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy komisowe stymulatorów serca, zgodnych z opisem technicznym zawartym w załaczniku nr 4 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4, 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 – 1 400.00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100) Zadanie nr 2 – 750.00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt 00/100) Zadanie nr 3 – 200.00 zł (słownie: dwieście 00/100) Zadanie nr 4 – 200.00 zł (słownie: dwieście 00/100) Zadanie nr 5 – 200.00 zł (słownie: dwieście 00/100) Zadanie nr 6 – 200.00 zł (słownie: dwieście 00/100) Zadanie nr 7 – 300.00 zł (słownie: trzysta 00/100) Zadanie nr 8 – 400.00 zł (słownie: czterysta 00/100) Zadanie nr 9 – 600.00 zł (słownie: sześćset 00/100) Zadanie nr 10 – 300.00 zł (słownie: trzysta 00/100) Zadanie nr 11 – 300.00 zł (słownie: trzysta 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę stymulatorów/kardiowerterów o wartości nie mniejszej niż: Zadanie nr 1 – 100 000 PLN brutto Zadanie nr 2 – 50 000 PLN brutto Zadanie nr 3 – 10 000 PLN brutto Zadanie nr 4 – 15 000 PLN brutto Zadanie nr 5 – 10 000 PLN brutto Zadanie nr 6 – 15 000 PLN brutto Zadanie nr 7 – 20 000 PLN brutto Zadanie nr 8 – 25 000 PLN brutto Zadanie nr 9 – 50 000 PLN brutto Zadanie nr 10 – 20 000 PLN brutto Zadanie nr 11 – 20 000 PLN brutto Zadanie nr 12 – dostawa introduktorów o minimalnej wartości – 3 000PLN brutto Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, 2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych, wymaganych prawem aktualnych dokumentów, dopuszczających oferowane produkty lecznicze do obrotu i stosowania na rynku polskim;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.07.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: stymulator SSIR podstawowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: stymulator DDDR podstawowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: stymulator DDDR z mozliwością monitorowania AF.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: stymulatory DDDR z mozliwością wykonania pro MRI.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: stymulatory DDDR dla pacjentów z nieadekwatnym chronotropizmem z podwójnym sensorem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: stymulatory DDDR z funkcją unikania stymulacji komorowej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kardiowerter – defibrylator jednojamowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kardiowerter – defibrylator dwujamowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kardiowerter – defibrylator VR z rozszerzonymi parametrami sterowania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kardiowerter – defibrylator DR.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: defibrylator jednojamowy z możliwością wyczuwania sygnałów przedsionkowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena – 80
   • 2. Parametry techniczne – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: dostawy introduktorów – Zadanie nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Introduktor.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.