Kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego w placówkach SP ZOZ Siedlce

/24.04.2015/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na  kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ  przy ul. Starowiejskiej 15,  kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce

(przekazane UPUE w dniu 21/04/2015)

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Robert Misiak – e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl
  • w zakresie merytorycznym:
1   Małgorzata Medak –  tel. ( ) 728 319 831, e-mail: mmedak@spzoz-siedlce.pl
2   Agnieszka  Tymoszuk –  tel. ( ) 728 319 833, e-mail: atymoszuk@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Specyfikację istotnych warunków można otrzymać w siedzibie.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ  przy ul. Starowiejskiej 15,  kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce

Wspólny Słownik Zamówień: 90910000-9 – Usługi sprzątania, 90900000-6 – Usługi w zakresie sprzątania i odkażania, 90911200-8 – Usługi sprzątania budynków, 90911300-9 – Usługi czyszczenia okien, 90921000-9 – Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków, 90919100-3 – Usługi czyszczenia urządzeń biurowych, 90919200-4 – Usługi sprzątania biur

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia.

Przez usługi porównywalne do przedmiotu zamówienia należy rozumieć usługi, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:

– usługa tożsama z przedmiotem zamówienia – kompleksowe utrzymanie czystości łącznie z dezynfekcją sprzętu, urządzeń i powierzchni, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego,

– powierzchnia objęta usługą – minimum 8 000 m2

– wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum 2 000 000 zł brutto

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz usług potwierdzony referencjami. Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć przynajmniej 1 dokument potwierdzający, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł, treść polisy winna gwarantować odnowienie do wartości pierwotnej po każdej wypłacie odszkodowania w ramach niniejszej polisy. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej pokrywająca skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt Wykonawcy bądź powstałych w wyniku wykonywanej usługi, która zakłada odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 23 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia trzy tysiące 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr
Kryterium
Waga
1 Cena (koszt) 96%
2 Liczba osób zatrudniona  do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 4%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2015-06-02 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.