Konkurs na organizację opieki na całym terytorium miasta i powiatu Siedlce w zakresie leczenia ambulatoryjnego, w ramach realizacji programu pilotażowego w CZP

/16.12.2022/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773, 2120) ogłasza konkurs ofert na:

 

organizację opieki na całym terytorium miasta i powiatu Siedlce w zakresie leczenia ambulatoryjnego, w ramach realizacji programu pilotażowego w CZP .

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 27.12.2022r. do godz. 1000 lub elektronicznie na adres sekretariat@spzoz-siedlce.pl.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022r. o godz. 1005 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Siedlcach.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.