Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

/12.12.2018/

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018, poz. 2190 z póź.zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach opisanych przez Udzielającego zamówienia materiałach informacyjnych.

2. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym

Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO). Z projektem umowy, SWKO oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

3. Okres obowiązywania umowy

Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 1 stycznia 2019 r.  do dnia 31 grudnia 2021r.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 20.12.2018r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach pod rygorem nieważności, oznaczonych napisem:

„Pełna nazwa Oferenta
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

5. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018r. o godz. 10:05 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzielenia pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

Odpisy dokumentów złożone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.