Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie interpretacji i opisu zdalnego badań tomografii komputerowej oraz radiologicznych w systemie teleradiologii

/11.04.2019/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29

 

jako Zamawiający

 

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

interpretacja i opis zdalny badań Tomografii Komputerowej (TK) oraz  radiologicznych (RTG) w systemie teleradiologii

 

  1. Okres obowiązywania umowy od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
  2. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 2.
  3. Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 19.04.2019 r. w siedzibie udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej spzoz-siedlce.pl
  4. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
Nazwa i dokładny adres Oferenta

Oferta

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: interpretacja i opis zdalny badań Tomografii Komputerowej (TK) oraz  radiologicznych (RTG) w systemie teleradiologii”

– nie otwierać przed dniem 19.04.2019r. roku, do godz. 1005

  1. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie (opakowaniu) oznaczonej napisem

 

 

 

  1. Termin i miejsce składania ofert do dnia 19.04.2019 roku, godz. 1000, Sekretariat SPZOZ w Siedlcach, ul. J. Kilińskiego 29 (I piętro).

 

 

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2019 r. o godz. 1005, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej  www.spzoz-siedlce.pl.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.