Modernizacja hydraulicznego dźwigu osobowego Monitor

/19.04.2013/

modernizacja hydraulicznego dźwigu osobowego Monitor
Numer ogłoszenia: 156950 – 2013;
data zamieszczenia: 19.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego
29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025
6444483.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego:
 modernizacja hydraulicznego dźwigu
osobowego Monitor.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu
oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie modernizacji hydraulicznego dźwigu osobowego Monitor
zlokalizowanego w Przychodni SP ZOZ Siedlce przy ul. Formińskiego
14..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
 50.75.00.00-7.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się
złożenie oferty częściowej:
 nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się
złożenie oferty wariantowej:
 nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB
TERMIN WYKONANIA:
 Okres w dniach: 65.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i
  doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tego warunki

  • O udzielenie zamówienia mogą
   ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
   posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków
   udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
   spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
   wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał
  techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą
   ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania
   warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
   spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty
   oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do
  wykonania zamówienie

  Opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tego warunki

  • O udzielenie zamówienia mogą
   ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
   dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena
   spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
   zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do
   oferty oświadczenia wykonawcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna
  i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tego warunki

  • O udzielenie zamówienia mogą
   ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
   sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków
   udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
   spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
   wykonawcy.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania
spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
  zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia
zamówienia:
 przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony
internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
 www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

siedziba Zamawiającego.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 29.04.2013
godzina 11:00, miejsce: sekretariat w siedzibie Zamawiającego.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: 
nie

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.