Naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego

/01.08.2013/

Siedlce: naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego – naprawy+przeglądy/22/2013
Numer ogłoszenia: 309988 – 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego – naprawy+przeglądy/22/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia są naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego według wykazu określonego w załączniku do SIWZ – Formularz cenowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 57.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, załączy do oferty oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności, iż dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, które będą wykonywały prace w zakresie oferowanych pakietów posiadają wszelkie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na świadczenie usług serwisowania sprzętu medycznego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 40
 • 2 – orzeczenia techniczne ogółem – 10
 • 3 – stawka roboczogodziny ogółem – 50

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:09.08.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Alkomat IV CM 71.11 -INTOXIMETERS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Cpap INFANT-FLOW SIPAP-DUTCHMED Aparat Cpap K-4001 KWAPISZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do badania przepływu krwi -hadeco.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. o – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Do Hemofiltracji -MULTIFILTRATE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Do Kriochirurgii CSC Metrum cryoFlex.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Do Znieczulenia FLEXIMA II DATEX-OHMEDA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pakiet 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RTG POLYRAD PREMIUM RADIOLOGIA System ucyfrowienia RTG Agfa Agfa RTG Shimadzu YSV -120 3 STANOWISKA Shimadzu System ucyfrowienia RTG Kodak Kodak RTG Shimadzu Mobile Art. ECO przewoźny Shimadzu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aquavibron AQUA-Z TECHNOMEX Auto Therm 395 TECHNOMEX Auto Therm 390 TECHNOMEX Black Box EVO TECHNOMEX Boa MAX Metrum cryoFlex Cykloergometr R7 Kettler Diatronic DT-7B EIE Ekopompa 1 Meden-Inmed Elektrostymulator 7F TECHNOMEX Elektrostymulator EVO TECHNOMEX Interdynamic ID-8C EIE Kriopol R11 Kriomedpol Lampa Terapeutyczna LUMINA Astar ABR Magnetronic CYBORG MAGNO TECHNOMEX Magnetronic MF-10 EIE Masażer SPORT Kettler Podgrzewacz Okładów EXSTRA-8 Eres Medical Pompa Vacum IN VAC MED Meden-Inmed Skaner Laserowy ODYS3 TECHNOMEX Skaner Laserowy TR-1HP TECHNOMEX Sonicator 740 TECHNOMEX Sonicator S-730 TECHNOMEX Stół Do Masażu SCM-7 Meden-Inmed Stół Do Masażu SRK-ME Meden-Inmed Stół Rehabilitacyjny GRANIT TECHNOMEX Stół Rehabilitacyjny ONYX TECHNOMEX Stół Rehabilitacyjny POSTOMAT TECHNOMEX Ultradźwięki Evo US13 TECHNOMEX Urządzenie Do Ćwiczeń Kończyn PASTER 200 ITAM Lampa Terapeutyczna SOLUX Zalimp Masażer SPORT Kettler.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Audiometr AD 226 Interacoustics Audiometr SD-25 SIEMENS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Autoklaw Parowy STERILCLAVE 18 BHD COMINOX Autoklaw Parowy STERILCLAVE 18 BHD COMINOX Autoklaw Parowy STERILCLAVE 18 BHD COMINOX Autoklaw Parowy STERILCLAVE 18 BHD COMINOX Sterylizator Parowy AS2 Chirana Sterylizator Parowy ASV SMS Sterylizator Parowy PS 620 Chirana Wytwornica Pary WP66/54 SMS Sterylizator STATIM SCICAN.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Autorefraktometr 5500 Nikon Perymetr Medmont M700 Medical Partner Analizator GDX Pro Carl zeiss Polomierz Kugel Zeiss Lampa szczelinowa Zeiss Lampa szczelinowa Zeiss.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżnia Diagnostyczna B-612 Aspel Bieżnia TM Oxford Ergometr CRG-200 Aspel.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bronchofiberoskop BF-TE2 Olympus Gastroskop GIF-H180J Olympus Kolonoskop CF-H180AL Olympus.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Capnograf Ultima Datex-Engstrom Cardiocap II Datex-Engstrom.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cieplarka C65G WAMED Cieplarka ST2 A50 Pol-Eko Cieplarka CLW 53 STD Pol-Eko Suszarka Laboratoryjna SUP 65G Zalimp.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciepłe Gniazdko KANMED BABYWARMER NZ TECHNO.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Defibrylator CARDIO AID MC ARTEMA Defibrylator CARDIO AID MC ARTEMA Defibrylator DEFI MAX BIPHASIC Emtel Defibrylator DEFI MAX BIPHASIC Emtel defibrylator Defi-Card 116 Emtel Defibrylator LIFEPAK 1000 Meditronic Defibrylator LIFEPAK 1000 Meditronic Defibrylator LIFEPAK 1000 Meditronic Defibrylator LIFEPAK 500 MEDTRONIC Defibrylator LIFEPAK 500 MEDTRONIC Defibrylator M-Series Paramedica Densytometr PRODIGY GE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Detektor tetna płodu Shenzhen Aeon Technology Co Ltd Detektor tetna płodu Shenzhen Aeon Technology Co Ltd Detektor tetna płodu COTM Warszawa Detektor tetna płodu COTM Warszawa Detektor tetna płodu COTM Warszawa Detektor tetna płodu 10A PPUH Sonopan.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do elektrochirurgi ES 351 Emed Elektrokoagulacja VIO300D ERBE Elektrokoagulacja VIO300D ERBE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Echokardiograf Vivid S6 GE Ultrasonograf APOGEE CX Philips Ultrasonograf MYLAB 25 GOLD Esaote Ultrasonograf MYLAB 25 GOLD Esaote Ultrasonograf MYLAB 60 Esaote Ultrasonograf SONOLINE ADARA SIEMENS Ultrasonograf VIVID 3 GE Ultrasonograf VIVID 3 GE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: pakiet nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: EKG AsCARD A4 Aspel EKG AsCARD B56 B Aspel EKG AsCARD Mr. BLUE Aspel EKG AsCARD Mr. GOLD Aspel EKG AsCard B56 Aspel EKG E-300 Farum EKG EK 53 HELLIGE EKG HELIGE HELLIGE EKG SE-12 EDAN EKG SMART SE-12 EDAN.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: pakiet nr 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekopompa AQVAVIBRON Meden-Inmed.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: pakiet nr 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektroencyfalograf SYSTEM EEG 2/32 EEG INSTYTUT.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: pakiet nr 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fotel ginekologiczny Jordan H23e Richter Med S.A.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: pakiet nr 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fotel Stomatologiczny BESKID 1 FAMED Fotel Stomatologiczny SW 1 Chirana Fotel Stomatologiczny WF 10B FAMED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: pakiet nr 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Histeroskop 8977 VOLLF.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: pakiet nr 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holter DMS 300-7 Oxford Holter ciśnieniowy ABPM BTL Polska Holter H600 BTL Polska Rejestrator ciśnieniowy Oxford Holter Oscar Oxford Holter DMS 300-7 Oxford Holter DMS 300-3A Oxford.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: pakiet nr 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inhalator cami clineb Inhalator PARI BOY 038 PARI Inhalator PHARMONEB MARKOS Inhalator THOMEX MB MEDBRYT Nebulizator Pari Nebulizator W003 Elmar Nebulizator Pharmoneb Secura Nova.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: pakiet nr 29.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inkubator ATOM 2100G DUTCHMED Inkubator ATOM V-85 DUTCHMED Inkubator ISOLETTE C-100 ST DUTCHMED Inkubator ISOLETTE C-450H 1C DUTCHMED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: pakiet nr 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kardiomomitor Intelline MP5 Philips Kardiomonitor S/5 DATEX-OHMEDA Kardiomonitor DATEX-OHMEDA DATEX-OHMEDA Kardiomonitor FX 2000 Emtel Kardiomonitor FX 2000P Emtel Kardiomonitor Intelivue MP 5 Philips Kardiomonitor Intelivue MP 5 Philips Kardiomonitor PC. SCOUT SPACELABA Kardiomonitor S/5 DATEX-OHMEDA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: pakiet nr 31.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kardiostymulator MIP 801 ITA-MED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: pakiet nr 32.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koncentrator Tlenu AEROPLUS Aero-Medika Koncentrator Tlenu AEROPLUS 600 Aero-Medika Koncentrator Tlenu COMPANION Benned Koncentrator Tlenu DEVILBIS Devilbis Koncentrator Tlenu OXYMAT 3 WEINMANN Koncentrator Tlenu TOKYO TOKYO Koncentrator Tlenu TOKYO 4BW TOKYO.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: pakiet nr 33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KTG SONICAID Oxford KTG BT300 Oxford KTG COROMETRIX 171 RBT Oxford KTG SONICAID Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG UT3000A MEIVILL Telemetria Do Kardiotokografu T800 Oxford.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: pakiet nr 34.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa Do Fototerapii BLUE-400 Ogarit Lampa Do Fototerapii BLUE-400 Ogarit Lampa Do Fototerapii LF-01 NZ TECHNO Lampa Do Fototerapii NEOBLUE NZ TECHNO Lampa Do Fototerapii PT533-2E SPACELABA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: pakiet nr 35.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa Operacyjna 500DF – 380 F DR MACH Lampa Operacyjna M5 DF – M3 DF DR MACH.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: pakiet nr 36.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miernik Bilirubiny JM-103 Dräger.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: pakiet nr 37.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitor Ciśnienia Śródczaszkowego VENTRIX INTEGRA Monitor Rzutu Minutowego Serca VIGILEO EDWARDS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: pakiet nr 38.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia endoskopowa WD 425e Belimed Myjnia endoskopowa BHT Innovea E2 Hygene Technic Myjnia Ultradźwiękowa SI DIGITAL PC + MEDISAFE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: pakiet nr 39.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewacz – Promiennik IW 990 INK OTW NZ TECHNO Ogrzewacz – Promiennik ON-02 TECH-MED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: pakiet nr 40.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewacz Krwi SAHARA INLINE Transmed.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: pakiet nr 41.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pompa Żywienia Dojelitowego FLOCARE 800 NUTRICIA Pompa Infuzyjna 1020 KWAPISZ Pompa Infuzyjna AITECS SP-12S PROMED Pompa Infuzyjna ALARIS GH ASCOR Pompa Infuzyjna AP 14 ASCOR Pompa Infuzyjna AP 23 ASCOR Pompa Infuzyjna AP 31 ASCOR Pompa Infuzyjna AP 31P ASCOR Pompa infuzyjna AP24 ASCOR Pompa Infuzyjna ASENA GH ALARIS Pompa Infuzyjna Duet 20/50 ASCOR Pompa Infuzyjna Duet 20/50 ALARIS Pompa Infuzyjna Duet 20/50 KWAPISZ Pompa infuzyjna Ms 26 Grazby Pompa infuzyjna Duet 20/50 Kwapisz Pompa infuzyjna Ms 26 Grazby Pompa infuzyjna Duet 20/50 Kwapisz Pompa Infuzyjna GH ALARIS Pompa Infuzyjna MONO 20/50 KWAPISZ Pompa Żywienia Dojelitowego FLOCARE 800 NUTRICIA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: pakiet nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Posturometr S POSMED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: pakiet nr 43.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pulsoksymetr 305 Palco Pulsoksymetr 513 NELLCOR Pulsoksymetr BCI 3301 SMITHS MEDICAL Pulsoksymetr CAPNPCOUNT MINI NELLCOR Pulsoksymetr MD300A RED-MED Pulsoksymetr NPB-295 NELLCOR Pulsoksymetr OHMEDA BIOX NELLCOR Pulsoksymetr OXYPLETH 520A NELLCOR Pulsoksymetr PXM 200 ITAM.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: pakiet nr 44.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Radiowizjografia Cyfrowa ERGON X MOBILE VIVI.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: pakiet nr 45.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Respirator 7200 PURITAN BENNETT Respirator 760 PURITAN BENNETT Respirator 840 PURITAN BENNETT Respirator 8400ST BIRD Respirator BABYLOG 8000 Dräger Respirator FABIAN + UNIMED Respirator IV-100B SECHRIST Respirator MEDUMAT STANDARD WM 8120/S WEINMAN Respirator MONNAL DCC TAEMA Respirator NBP 840 PURITAN BENNETT Respirator Transportowy SUPPORT AIROX AIROX.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: pakiet nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spirometr EasyOne Aero-Medika Spirometr EasyOne 2001 Aero-Medika.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: pakiet nr 47.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ssak MEDELA MEDELA Ssak Economic 35 Ogarit Ssak Economic 35 AGA LABOR ssak elektryczny 2M Ogarit Ssak Elektryczny SU-2 AGA LABOR Ssak Elektryczny SU-2 NA WÓZKU AGA LABOR Ssak SO-4 Ogarit Ssak Uniwersalny SU-1 AGA LABOR Ssak elektryczny SU-1 AGA LABOR.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: pakiet nr 48.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stanowisko Do Resuscytacji CosyCot IW934 NZ TECHNO Stanowisko Do Resuscytacji RN-04/3M ZTM.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: pakiet nr 49.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół Operacyjny DIAMOND SZMITZ Stół Operacyjny OPX MOBILIS SZMITZ Stół Operacyjny OPX MOBILIS 300CE ERBE Stół Operacyjny SU-02.0 FAMED Stół Zabiegowy GOLEM 4S Medickor.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 50 NAZWA: pakiet nr 50.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulator Mięśni SYS STIM226 Mettler.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 51 NAZWA: pakiet nr 51.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tympanometr Kliniczny ZODIAK 901 OTOMETRICS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 52 NAZWA: pakiet nr 52.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uroflometr FLOMEX P24 JEPAL.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 53 NAZWA: pakiet nr 53.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie Do Przesiewowego Badania Słuchu EROSCAN OTICON Urządzenie Do Przesiewowego Badania Słuchu OTOREAD OTICON.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 54 NAZWA: pakiet nr 54.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw Laparoskopowy STRYKER STRYKER.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 55 NAZWA: pakiet nr 55.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw Stomatologiczny CHIRADENT BH Chirana Zestaw Stomatologiczny CHIRADENT C Chirana Zestaw Stomatologiczny DENTANA EXIMA 2000 MAKROMED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 56 NAZWA: pakiet nr 56.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dozowniki tlenu szt. 70 Farum Reduktory tlenowe szt. 10 Farum.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 57 NAZWA: pakiet nr 57.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wirówka laboratoryjna MPW 251 MPW Wirówka laboratoryjna MPW 223e MPW Wirówka laboratoryjna MPW 250 MPW Wirówka laboratoryjna MPW 350 MPW Wirówka ID – Centrifuge DiaMed Czytnik Reader 230s ALIGA Dygestorium DT Prolab Mikroskop Biolar PZO Specol 11 Zeiss Mikroskop Olympus CX41 RF Olympus.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 40
  • 2. stawka roboczogodziny – 50
  • 3. orzeczenia techniczne – 10
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.