Naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego – przetarg nr 3

/25.10.2013/

Naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 224743 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 36.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, załączy do oferty oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności, iż dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, które będą wykonywały prace w zakresie oferowanych pakietów posiadają wszelkie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na świadczenie usług serwisowania sprzętu medycznego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.11.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Alkomat IV CM 71.11 INTOXIMETERS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Cpap INFANT-FLOW SIPAP DUTCHMED Aparat Cpap K-4001 KWAPISZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do badania przepływu krwi-hadeco.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Do Kriochirurgii CSC Metrum cryoFlex.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Do Znieczulenia FLEXIMA II DATEX-OHMEDA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżnia Diagnostyczna B-612 Aspel Bieżnia TM Oxford.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bronchofiberoskop BF-TE2 Olympus Gastroskop GIF-H180J Olympus Kolonoskop CF-H180AL Olympus.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Capnograf Ultima Datex-Engstrom Cardiocap II Datex-Engstrom.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciepłe Gniazdko KANMED BABYWARMER NZ TECHNO.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Detektor tetna płodu Shenzhen Aeon Technology Co Ltd Detektor tetna płodu Shenzhen Aeon Technology Co Ltd Detektor tetna płodu COTM Warszawa Detektor tetna płodu COTM Warszawa Detektor tetna płodu COTM Warszawa Detektor tetna płodu 10A PPUH Sonopan.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrokoagulacja VIO300D ERBE Elektrokoagulacja VIO300D ERBE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ultrasonograf APOGEE CX Philips.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektroencyfalograf SYSTEM EEG 2/32 EEG INSTYTUT.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fotel ginekologiczny Jordan H23e Richter Med S.A.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Histeroskop 8977 VOLLF.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holter DMS 300-7 Oxford Holter ciśnieniowy ABPM BTL Polska Holter H600 BTL Polska Rejestrator ciśnieniowy Oxford Holter Oscar Oxford Holter DMS 300-7 Oxford Holter DMS 300-7 Oxford Holter DMS 300-3A Oxford.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kardiostymulator MIP 801 ITA-MED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KTG SONICAID Oxford KTG BT300 Oxford KTG BT300 Oxford KTG COROMETRIX 171 RBT Oxford KTG SONICAID Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG SONICAID TEAM Oxford KTG UT3000A MEIVILL Telemetria Do Kardiotokografu T800 Oxford Telemetria Do Kardiotokografu T800 Oxford Telemetria Do Kardiotokografu T800 Oxford Telemetria Do Kardiotokografu T800 Oxford.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa Do Fototerapii BLUE-400 Ogarit Lampa Do Fototerapii BLUE-400 Ogarit Lampa Do Fototerapii LF-01 NZ TECHNO Lampa Do Fototerapii NEOBLUE NZ TECHNO Lampa Do Fototerapii PT533-2E SPACELABA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitor Ciśnienia Śródczaszkowego VENTRIX INTEGRA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia endoskopowa WD 425e Belimed Myjnia endoskopowa BHT Innovea E2 Hygene Technic Myjnia Ultradźwiękowa SI DIGITAL PC + MEDISAFE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewacz – Promiennik IW 990 INK OTW NZ TECHNO Ogrzewacz – Promiennik IW 990 INK OTW NZ TECHNO Ogrzewacz – Promiennik ON-02 TECH-MED Ogrzewacz – Promiennik ON-02 TECH-MED Ogrzewacz – Promiennik ON-02 TECH-MED Ogrzewacz – Promiennik ON-02 TECH-MED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewacz Krwi SAHARA INLINE Transmed Ogrzewacz Krwi SAHARA INLINE Transmed Ogrzewacz Krwi SAHARA INLINE Transmed Ogrzewacz Krwi SAHARA INLINE Transmed.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Posturometr S POSMED.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Radiowizjografia Cyfrowa ERGON X MOBILE VIVI Radiowizjografia Cyfrowa ERGON X MOBILE VIVI Radiowizjografia Cyfrowa ERGON X MOBILE VIVI.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet nr 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stanowisko Do Resuscytacji CosyCot IW934 NZ TECHNO Stanowisko Do Resuscytacji CosyCot IW934 NZ TECHNO Stanowisko Do Resuscytacji RN-04/3M ZTM Stanowisko Do Resuscytacji RN-04/3M ZTM Stanowisko Do Resuscytacji RN-04/3M ZTM.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet nr 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół Operacyjny DIAMOND SZMITZ Stół Operacyjny OPX MOBILIS SZMITZ Stół Operacyjny OPX MOBILIS 300CE ERBE Stół Operacyjny SU-02.0 FAMED Stół Zabiegowy GOLEM 4S Medickor Stół Zabiegowy GOLEM 4S Medickor.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet nr 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulator Mięśni SYS STIM226 Mettler.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 29.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uroflometr FLOMEX P24 JEPAL.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet nr 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie Do Przesiewowego Badania Słuchu EROSCAN OTICON Urządzenie Do Przesiewowego Badania Słuchu OTOREAD OTICON.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet nr 31.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw Laparoskopowy STRYKER STRYKER.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet nr 32.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Autorefraktometr 5500 Nikon Perymetr Medmont M700 Medical Partner Analizator GDX Pro Carl zeiss.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet nr 33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czytnik Reader 230s ALIGA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet nr 34.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Respirator IV-100B SECHRIST.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet nr 35.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ultrasonograf SONOLINE ADARA SIEMENS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Pakiet nr 36.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inkubator ISOLETTE C-100 ST Inkubator ISOLETTE C-450H 1C.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.