odbiór, transport  i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce

/05.02.2020/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

odbiór, transport  i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce

(przekazane UPUE w dniu 31/01/2020)

 

I.           Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Tel.: 25

Faks: 25 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • w zakresie proceduralnym:
1.   Robert Misiak – przetargi@spzoz-siedlce.pl
 • w zakresie merytorycznym:
1.   Agnieszka  Tymoszuk –  atymoszuk@spzoz-siedlce.pl

 

II.         Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

III.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: https://e-ProPublico.pl/, www.spzoz-siedlce.pl

 

IV.       Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

odbiór, transport  i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce

Wspólny Słownik Zamówień: 90524200-8 – Usługi usuwania odpadów szpitalnych, 90524400-0 – Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

Przedmiotem zamówienia jest:  świadczenie przez okres 36 miesięcy usługi  załadunku , wywozu i unieszkodliwienia odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019r. poz.701 ze zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U z 2017r poz. 1975)
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 1819)
 4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2018.799ze zm.);
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2019.382);
 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 ze zm.);

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu i utylizacji odpadów medycznych o niżej wymienionych kodach

”              18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

”              18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

”              18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. Zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

”              18 01 82*- pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego

”              18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

”              18 01 10* – odpadowy amalgamat dentystyczny

”              18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

”              18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08

Szacunkowa miesięczna ilość odpadów – ok. 7000 kg

Szacunkowa roczna ilość odpadów – ok. 84 000 kg

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019.701) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, dlatego też Wykonawca powinien dokonywać unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa mazowieckiego. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia drogi jaką pokonują przekazane odpady tj . od miejsca oddania do miejsca termicznego unieszkodliwienia .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.    Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

Tak

Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

Tak

Nie

 

VI.       Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

 

VII.    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej pokrywająca skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt Wykonawcy bądź powstałych w wyniku wykonywanej usługi, która zakłada odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a)  wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku usług okresowych również wykonuje;  co najmniej 1 kontrakt (umowę) polegający na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych zgodnych z przedmiotem zamówienia o rocznej ilości co najmniej 35 000 kg w ramach jednego zamówienia.

b) posiada minimum 1 środek transportu, o ładowności min. 3,5 t , do przewożenia przedmiotowych odpadów, spełniający wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych ) Dz. U. Nr 236, poz. 1986) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami transportu

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

I.             Wykonawca przedłoży aktualną  decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu administracji publicznej, na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia dla instalacji mających wolne moce przerobowe, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ).

II.            Wykonawca przedłoży aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.        Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Wzór oferty na dostawy
2 Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Koncesja, zezwolenie lub licencja

Decyzje i zezwolenia:

1)            zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wraz z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.

2)            decyzja/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów mającego wolne moce przerobowe,

2 Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5 Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp. Wymagany dokument
1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2 Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3 Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

 1. Inne wymagane dokumenty:
Lp. Wymagany dokument
1 karty techniczne środków transportu

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania norm emisji spalin zobowiązany jest do dołączenia do oferty kopii kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie norm emisji spalin.

2 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

 

IX.        Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000.00 zł (słownie:  jedenaście tysięcy 00/100 zł)

X.         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr
Kryterium
Waga
1 Cena 60%
2 Termin realizacji wywozu odpadów poza harmonogramem 10%
3 Aspekt środowiskowy 30%

 

XI.        Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert: Data: 12/03/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm)

Oferty należy składać:

drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) https://e-propublico.pl/

pisemnie na adres wskazany poniżej:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29 08-110 Siedlce

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.      Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XIII.       Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

Tak

  Nie

XIV.       Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Tak

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

XV.         Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

Tak

Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI.       Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XVII.     Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 

 

Siedlce dnia: 2020-02-05

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.