Ogłoszenie o naborze partnerów w celu współpracy, „ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów”

/03.04.2017/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ogłasza nabór

partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.

 

„Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

w ramach osi priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 

Pełny opis wniosku wraz ze specyfikacją techniczną jest dostępny do wglądu w siedzibie zamawiającego. Zakres oraz forma partnerstwa zostaną ustalone indywidualnie z oferentami.

 

 

Wymagania w stosunku do partnera:

Posiadanie statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Siedziba  podmiotu znajduje się  na terenie województwa mazowieckiego,

Podmiot powinien posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie:

Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

 

Do dnia 28.04.2017r należy złożyć oświadczenie o chęci współpracy w ramach projektu.

Oświadczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego.

 

Do oświadczenia należy dołączyć:

  1. Nazwa i adres podmiotu
  2. Dane adresowe oraz kontaktowe
  3. Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej
  4. Numer REGON
  5. Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.