Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce

/08.04.2014/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Na przebudowę, modernizację i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce

(przekazane UPUE w dniu 03/04/2014) 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

 

  Robert Misiak – e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

przebudowa, modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce

Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 – Urządzenia medyczne, 45000000-7 – Roboty budowlane

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 600  000 zł brutto , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ją ukończył oraz wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń do sterylizazcji, na kwotę co najmniej 600 000 zł brutto.

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz dostaw i  robót budowlanych. Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym zgodnie z załącznikiem  do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć przynajmniej 1 dokument potwierdzający, że roboty i dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia wykonawcy.

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1)  kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2) kierownikiem robót elektrycznych,  posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

3) kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymienione wyżej uprawnienia,

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w układzie tabelarycznym.

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadaj polisę ubezpieczającą od odpowiedzialności cywilnej i pokrywającej skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób

trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt przedsiębiorstwa bądź powstałych w wyniku wykonywanych robót , jak również wypadków zaistniałych po zakończeniu robót, które zakładają odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.

Wysokość gwarancyjna polisy wynosić musi nie mniej niż 500 000,00 zł

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000.00 zł (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr
Kryterium
Waga
1 Cena (koszt) 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2014-05-15 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamawiający informuje, że projekt przebudowa, modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce będzie współfinansowany ze środków unijnych

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

 

Siedlce dnia: 2014-04-04

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.