SPRZEDAŻ UŻYWANEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO – UWAGA: zmiana terminu składania ofert

/02.11.2021/

                                                                                                                                                                  Siedlce 29.10.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE:

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

 

 1. Sprzedający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

 

 1. Przedmiot sprzedaży:
 1.  Przedmiotem sprzedaży jest używany tomograf komputerowy

 

Nazwa sprzętu Cena wywoławcza
GE BrightSpeed Elite 120 000,00 zł brutto

 

 1.  Dane dotyczące aparatu:
 1. Nazwa sprzętu: Tomograf komputerowy
 2. Firma: GE Medical Systems
 3. Model : GE BrightSpeed Elite
 4. Rok produkcji: 2012
 5. Wielkości charakterystyczne :
 • tomograf 16-rzędowy z lampą 6,3 MHU i prędkością obrotu Gantry 0,5s,
 • strzykawka automatyczna Nemoto Dual Shot Alpha
 • UPS 9155,
 • nowa lampa RTG zainstalowana 03.2021,
 • tomograf zakończył prace i został zdemontowany  05.2021
 • tomograf bez stacji diagnostycznej
 1. Aparat jest sprawny technicznie (wpis w paszporcie technicznym). Do ostatniego dnia pracy był objęty kontraktem serwisowym z firmą GE.

 

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).
 2. Tomograf nie jest objęty gwarancją i rękojmią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może dokonywać zwrotu tomografu z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu wniesionej zapłaty za przedmiot zakupu bądź składać innych roszczeń wobec Sprzedającego. Tomograf można obejrzeć w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sprzedającym.
 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt II.
 4. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu obciążają Kupującego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: PKO SA BP I O/Siedlce 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia w co najmniej równej cenie wywoławczej tomografu. Wadium przepada również, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Sprzedającego i nie dokona zapłaty kwoty zaoferowanej ceny zakupu tomografu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu, natomiast oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

 1. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:
 2. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania
 • dowód wpłaty wadium – załącznik Kupującego

 

 1. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

 1. Miejsce składania ofert

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 08.11.2021r  09.11.2021r do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona
  w pkt. II.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu ogłoszenia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

cena brutto oferty ocenianej

   Cx   =   ————————————————–   x  100%  x 100  pkt

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu   lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 2. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 5.   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6.  Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.
 7. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§2 KC)

 

 

IX . Uwagi końcowe

 1. Otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Kilińskiego 29 , 08-110 Siedlce.

 

 

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowy
 2.  Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.