usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach

/15.01.2021/

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00001083/01 z dnia 2021-01-15

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach

Sekcja I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 256444483

1.5.8.) Numer faksu: 256444483

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego:

Zamawiający publiczny – inny zamawiający ochrona zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:

Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0d8d182-5733-11eb-8c05-9e31c4111ebc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001083/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-15 14:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach” – znak sprawy: elektrycy/1/2021.Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

2021-01-15 Biuletyn Zamówień Publicznych

4.1.2.) Numer referencyjny: elektrycy/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

  1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się

 

wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.2. Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1. świadczył, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na rzecz min. 1 podmiotu, przez okres min. 12 miesięcy usługę polegającą na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia lecznictwa zamkniętego (szpitale) lub otwartego (przychodnie) o wartości min. 35 000 zł. 2. dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą aktualne uprawnienia SEP do 1 KV oraz uprawnienia do obsługi instalacji gazów medycznych, uprawnienia do obsługi zespołów prądotwórczych o mocy 50 KW do min. 120 KV, do obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w zakresie uprawnień. Na potwierdzenie, że osoba wskazana w wykazie, posiada wymagane kwalifikacje wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym zał. do SWZ.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz osóbWykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykaz dostaw lub usługWykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

  1. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowejOświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom3. Wzór oferty (Formularz ofertowy)

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 2 000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Proporcjonalna płatność częściowa raz w miesiącu – 1/36 wartości zamówienia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

  1. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zostanie zmniejszona lub zwiększona w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów powodujących daną zmianę.2. Strony ustalają następujące reguły wprowadzania zmian, o których mowa w pkt 8:1) zmiany mają mieć bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia2) strona inicjującą zmianę składa wniosek, zawierający:a) opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie (faktyczne i prawne),b) w przypadku zmiany dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w innych formach zatrudnienia (np. umowa zlecenia) – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników wynagradzanych według płacy minimalnej, do których odnosi się zmiana minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia;c) w przypadku zmiany dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników, do których odnosi się przedmiotowa zmiana, wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia.d) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określona w ust.

8 nie będzie obejmować:a) Kosztów związanych z urlopami i zwolnieniami lekarskimi pracowników realizujących przedmiot zamówieniab) Wzrostu stawki podatku VAT, związanego ze zmianą indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez ministra finansów (lub inny właściwy organ) w wyniku, czego Wykonawca zobligowany będzie do płacenia stawki wyższej od tej która została uwzględniona w ofercie przetargowej (dot. np. struktury organizacyjno prawnej). Ewentualne zmiany w tym zakresie obciąć będą wyłącznie Wykonawcę. c) wzrostu stawki ZUS (tzw. pracodawcy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-25 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-22

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.